Respect over en weer

We doen alles om u op een deskundige en veilige manier te behandelen. En verwachten dat u ons ook op een respectvolle en fatsoenlijke manier behandelt.

Respectvolle bejegening van patiënt door AMC-medewerkers

De medewerkers van Amsterdam UMC, Locatie AMC doen alles wat mogelijk is om u op een deskundige en veilige wijze te behandelen. Daar hoort ook bij dat wij zorgvuldig en respectvol met u en uw naasten omgaan. Ervaart u dit anders, dan horen wij dat graag en aarzelt u vooral niet om uw klacht naar voren te brengen. Zie ook ‘Informatie over Rechten en Plichten: U bent niet tevreden (klachten en claims)’.

Respectvolle bejegening van medewerkers door patiënt/naasten

Wij verwachten anderzijds van patiënten en hun naasten dat zij op een respectvolle en fatsoenlijke wijze omgaan met de hulpverleners en de andere medewerkers van Amsterdam UMC, Locatie AMC. De normale fatsoenregels zijn uiteraard ook in dit ziekenhuis van toepassing. Wij realiseren ons dat u als patiënt of familie onverwacht met grote gezondheidsproblemen en zorgen kunt worden geconfronteerd. Daardoor reageert u misschien niet altijd zoals u zou willen. Daar hebben wij begrip voor. De hulpverleners van Amsterdam UMC, Locatie AMC zullen zich inspannen om situaties waarin u zich ongemakkelijk voelt te voorkomen of weg te nemen. Helaas komt het in de praktijk ook voor dat patiënten en/of familieleden en kennissen de normale omgang- en fatsoensregels niet in acht nemen. Amsterdam UMC, Locatie AMC hanteert daarin een strikt beleid: dreigend of agressief gedrag naar medewerkers, medepatiënten of andere personen wordt binnen dit ziekenhuis niet getolereerd. In het geval van dergelijk gedrag zullen de maatregelen worden genomen die nodig zijn. In extreme gevallen kan dit ertoe leiden dat u en/of uw bezoek de toegang tot het ziekenhuis wordt ontzegd of dat u gedurende een bepaalde periode geen reguliere zorg van Amsterdam UMC, Locatie AMC kunt ontvangen. Aangifte bij de politie behoort ook tot de mogelijke acties.

Beveiligingscamera’s van Amsterdam UMC, Locatie AMC

In het belang van alle patiënten en medewerkers van Amsterdam UMC, Locatie AMC hangen op een aantal, voor iedereen toegankelijke plaatsen camera’s. Deze camera’s maken opnames in het kader van de beveiliging van het ziekenhuis. Dit is nodig om bij onveilige situaties adequate en effectieve maatregelen te kunnen nemen. Op de plaatsen waar beveiligingscamera’s hangen wordt u daarover door bordjes geïnformeerd. Opnames in het kader van beveiliging worden in principe slechts kort bewaard. Langere bewaring kan nodig zijn als er sprake is van beveiligingsincidenten die om nader onderzoek vragen.

Beeld- en geluidsopnamen door patiënten en/of familieleden

Tijdens uw medische behandeling mag u niet zonder toestemming beeldopnamen maken. De huisregels van Amsterdam UMC, Locatie AMC bevatten namelijk bepalingen die het maken van beeldopnamen (d.w.z. foto’s en films) door patiënten en/of familieleden tijdens, voor of na een medische behandeling beperken of zelfs verbieden. Deze bepalingen zijn gelegitimeerd met het oog op de bescherming van de privacy van andere patiënten en van de hulpverleners in Amsterdam UMC, Locatie AMC. Het maken van beeldopnamen tijdens uw medische behandeling in Amsterdam UMC, Locatie AMC, is alleen toegestaan na overleg met uw behandelend arts. Van de gesprekken tussen u en uw zorgverlener mag u wel geluidsopnamen maken. Dit valt namelijk binnen het kader van de informatieplicht van uw zorgverlener. Zodoende kunt u het gesprek op een later moment nog eens op uw gemak beluisteren. Mogelijk kunt u daardoor de informatie beter verwerken en kan dat u helpen bij het nemen van een beslissing over onderzoek of behandeling. Als u een gesprek met uw zorgverlener wilt opnemen, dan verwachten wij van u dat u de volgende spelregels in acht neemt:

  • U meldt aan uw zorgverlener dat u het gesprek gaat opnemen. Mocht uw zorgverlener daar bezwaar tegen maken, dan kunt u hem verzoeken om de informatie in schriftelijke vorm mee te geven. De zorgverlener is verplicht om aan dat verzoek te voldoen.
  • U mag de geluidsopname uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gebruiken. Wanneer u de geluidsopname openbaar zou willen maken, dan is expliciete toestemming van de zorgverlener een vereiste.


Klik hier voor een printversie van Respect over en weer.

Schade en aansprakelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor de eigendommen die u meeneemt naar Amsterdam UMC. Een ziekenhuis is een openbaar gebouw hetgeen inhoudt dat een ziekenhuis voor iedereen toegankelijk is. Diefstal, vermissing of beschadiging van uw eigendommen is dus niet altijd te voorkomen. Wij raden u daarom af om veel geld, sieraden, dure kleding of andere kostbaarheden en voor u waardevolle bezittingen mee te nemen naar het ziekenhuis. Als u toch waardevolle spullen meeneemt, raden wij u af om deze in uw nachtkastje te bewaren. U kunt uw waardevolle spullen bewaren in het een kluisje in uw kledingkast. Als er geen kluisje is, kunt u de verpleegkundige vragen uw persoonlijke eigendommen voor u te bewaren in een afgesloten kast. Amsterdam UMC, locatie AMC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.

Wanneer u toch vindt dat uw eigendommen zijn beschadigd of verdwenen door schuld of nalatigheid van Amsterdam UMC, locatie AMC, dan kunt u het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk stellen. Dit wil niet zeggen dat het ziekenhuis ook aansprakelijk is. Er wordt eerst een onderzoek ingesteld.

Lees meer over klachten en claims Locatie AMC