Uw medisch dossier

Voor een goede (medische) behandeling, verzamelt Amsterdam UMC, locatie VUmc allerlei persoonlijke gegevens over u: adresgegevens, gezondheidstoestand, resultaten van onderzoeken, diagnose en behandelplannen. Deze gegevens leggen we vast in uw medisch dossier. Ook kopieën van brieven aan uw huisarts en eventuele andere specialisten bewaren we in dit dossier. Vanaf 13 maart 2016 gebruiken we hiervoor een elektronisch dossier.

U hebt met betrekking tot uw dossier een aantal rechten, zoals het recht om uw medisch dossier in te zien en een afschrift op te vragen.  Op deze pagina leest u hoe u dit kunt doen. Meer informatie over rechten en plichten rond uw medisch dossier vindt u op de pagina rechten en plichten. Hier kunt u lezen wie uw dossier mogen inzien en kopiëren en hoe dit is geregeld voor minderjarigen.

Inzien of kopiëren

Wilt u uw gegevens inzien? Of een kopie maken van (een deel van) het dossier? Of van één of meerdere röntgenfoto’s? Dan kunt u het formulier 'Verzoek tot maken kopieën medisch dossier'invullen en ondertekenen. Op het formulier vragen we waarom u de gegevens wilt inzien of kopiëren en welke gegevens u nodig heeft. Deze informatie hebben wij nodig om u zo goed mogelijk de juiste gegevens te sturen. Daarom is het belangrijk dat u het formulier zo volledig mogelijk invult en ondertekent. Goed om te weten: röntgenfoto’s bewaren wij meestal 20 jaar. 

Het formulier opsturen

Als u het ingevulde formulier met uw handtekening inscant, kunt u het mailen naar dossierdesk@vumc.nl. Let op: uw handtekening moet op het formulier staan. Zonder handtekening kunnen we uw verzoek niet in behandeling nemen. U kunt uw verzoek ook per post sturen naar het servicecentrum patiënt en zorgverlener: 

Amsterdam UMC, locatie VUmc
Servicecentrum P&Z, medisch dossier
PK 0 hal 08
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

Iemand anders mijn medisch dossier laten inzien en kopiëren

Andere mensen, zoals uw familie, mogen uw dossier alleen inzien en kopiëren als u hen daarvoor schriftelijk heeft gemachtigd. Bij patiënten jonger dan 12 jaar hebben de ouders het recht het medisch dossier van hun kind in te zien en een kopie hiervan te krijgen. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar, is toestemming van het kind zelf én van de ouders nodig. Jongeren van 16 jaar en ouder moeten hun familie (dus ook hun ouders) en anderen toestemming geven voor het inzien en kopiëren van hun dossier.

Bewaartermijn van uw medische gegevens

De wetgeving schrijft voor dat de in uw medisch dossier opgenomen gegevens minimaal 20 jaar bewaard blijven. Deze termijn geldt vanaf het moment dat de gegevens in het dossier zijn opgenomen. Daarnaast zijn academische ziekenhuizen - zoals VUmc - wettelijk verplicht om een gedeelte daaruit, het zogenaamde kerndossier, gedurende 115 jaar na uw geboortedatum te bewaren. Het kerndossier bevat o.a. ontslagbrieven, operatieverslagen en uitslagen van pathologisch onderzoek. 

Voor gegevens die worden verzameld in het kader van wetenschappelijk onderzoek kunnen afwijkende bewaartermijnen gelden. Hierover wordt u geïnformeerd als u om toestemming wordt verzocht om deel te nemen aan een onderzoek.

Aanvulling of vernietiging

Vindt u dat uw medisch dossier op bepaalde punten niet juist of niet volledig is? Dan kunt u een verzoek indienen om aan uw medisch dossier een verklaring met uw visie toe te voegen. Of om (delen van) het dossier te laten te laten vernietigen. Als daar geen (bijvoorbeeld wettelijke en/of medische) bezwaren tegen bestaan, zullen wij dit toestaan. Gegevens die essentieel zijn voor uw behandeling, kunnen wij niet vernietigen. Hetzelfde geldt als vernietiging van bepaalde gegevens een vertekend beeld oplevert van het geheel. Is dit het geval, dan heeft u een keuze: uw dossier geheel laten vernietigen, of niet. Wilt u gegevens vernietigen? Vraag dit dan schriftelijk aan bij het servicecentrum patiënt en zorgverlener (dossierdesk@vumc.nl). Vermeld in uw brief of e-mail (dossierdesk@vumc.nl) uw naam, geboortedatum, adres en patiëntnummer. U ontvangt hierna een bericht over hoe we met uw aanvraag aan de slag gaan.

Amsterdam UMC, locatie VUmc
Servicecentrum P&Z, medisch dossier
PK 0 hal 08
Postbus 7057 1007 MB Amsterdam

Kosten voor kopieën van medische informatie

Normaal berekenen wij geen kosten voor kopieën van medische informatie. Uitzondering hierop zijn herhaalde verzoeken. Hiervoor brengen we de volgende kosten in rekening:

  • kopieën van medische verslagen: € 5 per verzoek
  • CD-rom met kopieën van röntgenfoto's en/of MRI-scan: € 12,50 per verzoek
  • gegevens opgeslagen op microfiche: € 22,50 per verzoek

Informatie uit het elektronisch dossier verstrekken we digitaal. Bij alle genoemde kosten komt nog 21% BTW en de portokosten voor aangetekend verzenden. Deze tarieven zijn conform de geldende wet- en regelgeving.

Inzage na overlijden patiënt

Na uw overlijden blijft het beroepsgeheim van kracht. Dat betekent dat uw nabestaanden geen recht hebben om (delen van) uw dossier in te zien. Dit is alleen mogelijk als uw toestemming kan worden verondersteld of als er sprake is van zwaarwegende belangen. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een vertegenwoordiger na het overlijden inzage kan krijgen in uw dossier, dient u hiervoor bij leven een machtiging te verstrekken.

Bekijk de informatie over uw rechten en plichten ook in onze folder Rechten en plichten Locatie VUmc