Algemene privacyverklaring

Amsterdam UMC, hierna ook aangeduid met 'wij of ons' is een publiekrechtelijk rechtspersoon, handelend onder de naam Amsterdam UMC en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 

Met Amsterdam UMC wordt in deze tekst zowel Amsterdam UMC als de rechtsvoorgangers VUmc en AMC bedoeld.

Amsterdam UMC heeft als voornaamste doelstellingen medische zorgverlening, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het waarborgen van de privacy van patiënten, medewerkers, studenten, (website)bezoekers en overige relaties, inclusief het waarborgen van vertrouwelijkheid van informatie is een fundamenteel onderdeel van de vorengenoemde doelstellingen van Amsterdam UMC. In dit kader zet Amsterdam UMC zich in om de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en het zorgvuldig verwerken van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) te waarborgen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en andere toepasselijke privacy- en gezondheidsregelgeving.

Om u via deze website van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Amsterdam UMC persoonsgegevens van u verwerkt (verzamelt, opslaat of anderszins verder verwerkt). Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een individu, bijvoorbeeld, uw naam en woonplaats gegevens of uw e-mailadres zijn uw persoonsgegevens. Op grond van de Avg is Amsterdam UMC verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij via deze website verzamelen en verder verwerken. In dit kader draagt Amsterdam UMC er zorg voor dat het verzamelen en verder gebruik van deze persoonsgegevens zorgvuldig geschiedt, in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacyregelgeving. Amsterdam UMC heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld wiens contactgegevens zijn vermeld onder punt 9 van deze online privacyverklaring. In deze online privacyverklaring informeren wij u over hoe Amsterdam UMC persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Deze online privacyverklaring geldt voor deze website. Verder geldt deze online privacyverklaring ook voor de andere websites van Amsterdam UMC, tenzij Amsterdam UMC aan de bezoeker van de andere website een privacyverklaring met een andere inhoud aanbiedt.

Persoonsgegevens, doelen en bewaartermijnen

Amsterdam UMC verzamelt via deze website alleen persoonsgegevens indien dat nodig is om u gebruik te kunnen laten maken van deze website en van de via deze website aangeboden diensten. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen voor gebruik voor een ander doel, Amsterdam UMC dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen of indien Amsterdam UMC de persoonsgegevens nodig heeft voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen van Amsterdam UMC. Hierna geven wij de volgende voorbeelden:

 1. Als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over Amsterdam UMC dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek.

 2. Als u ons een curriculum vitae (cv) toestuurt om online te solliciteren dan zullen wij gebruikmaken van de informatie die u ons verstrekt heeft om na te gaan of er voor u een geschikte vacature binnen Amsterdam UMC is.

 3. Gerechtvaardigde belangen van Amsterdam UMC waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn: voor optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening, om u informeren over overige diensten van Amsterdam UMC of ter verdediging van Amsterdam UMC of een medewerker van Amsterdam UMC ingeval van een klacht of een rechtsvordering. De volgende persoonsgegevens verzamelt Amsterdam UMC via deze website voor de hierna aangegeven doelen:

  Persoonsgegevens Doel verwerking
  Naam, adres en woonplaats gegevens, geslacht, patiëntnummer, e-mailadres, telefoonnummer, huisarts, verzekeringsgegevens, uw toelichting. Om u de mogelijkheid te bieden om een afspraak met een zorgverlener te maken, om uw gegevens te wijzigen, om over overige onderwerpen een vraag te stellen, om in contact te komen met Amsterdam UMC of om uw klachten of ervaringen te delen met Amsterdam UMC.
  Voornaam, achternaam, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres, uw vragen en opmerkingen, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, werkervaring en de door u geüploade documenten. Om u de mogelijkheid te geven om te communiceren met Amsterdam UMC over Amsterdam UMC op vacatures, stages en vrijwilligersfuncties en om te participeren in de daar mee verband houdende sollicitatieprocedures of om anderszins in contact te komen met Amsterdam UMC.
  Naam, persoonlijke AGB code; AGB-code en adresgegevens van uw instelling, telefoonnummer, (gezondheids)gegevens van uw patiënt. telefoonnummer, (gezondheids)gegevens van uw patiënt. Dienstverlening aan zorgverleners.
  Uw IP-adres. Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Om communicatie tussen uw computer of telefoon en de website van Amsterdam UMC mogelijk te maken. IT-beveiliging, diagnostische doeleinden, om trends in het gebruik van onze website te herkennen en om performance analyses uit te voeren.
  Alle persoonsgegevens vermeld onder 1 tot en met 4 van het voorgaande in geaggregeerde vorm (niet direct naar personen herleidbaar). Voor kwaliteitsmeting en verbetering van de website en de diensten die via de website worden aangeboden.
  Alle persoonsgegevens vermeld onder 1 tot en met 4 van het voorgaande Voor het voldoen aan wettelijke plichten Voor gerechtvaardigde belangen van Amsterdam UMC: afhandeling, klachten en (recht)vorderingen).

  Rechtmatige grondslag: in beginsel verzamelt en verwerkt Amsterdam UMC via deze website uw persoonsgegevens alleen:

  1. indien u vrijwillig daarmee instemt, doordat u de website bezoekt en/of via de website gebruik maakt van diensten van Amsterdam UMC;

  2. indien de wet Amsterdam UMC daartoe verplicht; of

  3. ter behartiging van gerechtvaardigde belangen van Amsterdam UMC.

  Indien u niet wilt dat Amsterdam UMC uw persoonsgegevens langer verwerkt, kunt u uw toestemming intrekken. AMC zal dan stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij de wet of een gerechtvaardigd belang van Amsterdam UMC of een derde dat verbiedt. Indien Amsterdam UMC op uw verzoek stopt met het verwerken van uw persoonsgegevens, kan dat tot gevolg hebben dat u niet langer van deze website en de daaraan verbonden diensten gebruik kunt maken.

  Bewaartermijnen: Amsterdam UMC bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt, tenzij langer bewaren nodig is om te voldoen aan een wettelijke plicht of het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Amsterdam UMC. Persoonsgegevens die u in het kader van een sollicitatie aan Amsterdam UMC heeft verstrekt, worden tot 4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij u hebt ingestemd met het langer bewaren daarvan.

  Bijzondere persoonsgegevens: in beginsel verzamelt Amsterdam UMC geen bijzondere persoonsgegevens via de website. Bijzondere persoonsgegevens betreffen onder meer persoonsgegevens aangaande ras, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, seksuele leven of gezondheid, biometrische gegevens en genetische gegevens.

  Uw rechten

  U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegeven die wij verzamelen via deze website:

  1. Inzage: u kunt Amsterdam UMC vragen om de persoonsgegevens die Amsterdam UMC van u verwerkt, in te zien en een kopie daarvan te verkrijgen;

  2. Correctie: indien persoonsgegevens die Amsterdam UMC van u verwerkt niet correct zijn, kunt u Amsterdam UMC vragen om deze te corrigeren;

  3. Wissen: indien u niet meer akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door Amsterdam UMC of indien u van mening bent dat verwerking van uw persoonsgegevens door Amsterdam UMC niet langer nodig is voor het doel waarvoor u die aan Amsterdam UMC heeft verstrekt, of onrechtmatig worden verwerkt, kunt u Amsterdam UMC vragen om de betreffende persoonsgegevens te wissen;

  4. Beperking: indien u de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar heeft gemaakt, kunt u Amsterdam UMC verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan;

  5. Bezwaar: indien u twijfelt of uw gegevens rechtmatig worden verwerkt door Amsterdam UMC kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

  6. Dataportabiliteit: indien u aan Amsterdam UMC persoonsgegevens heeft verstrekt en Amsterdam UMC deze persoonsgegevens digitaal verwerkt, kunt u Amsterdam UMC verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u te beschikbaar te stellen.

  Voor het uitoefenen van de vorengenoemde rechten kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij Amsterdam UMC via fg@amc.nl . Amsterdam UMC handelt binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn uw verzoek af. Amsterdam UMC zal aan uw verzoek voldoen, indien en voor zover u in het betreffend geval daarop recht heeft.

  Delen en doorgeven van uw Persoonsgegevens

  Amsterdam UMC draagt er zorg voor dat verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden of verlening van toegang tot uw persoonsgegevens aan derden niet geschiedt zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij:

  1. dat nodig is voor de verlening van een dienst die u afneemt van Amsterdam UMC;

  2. dat nodig is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van Amsterdam UMC, in welk geval u daarover vooraf in kennis wordt gesteld;

  3. de wet Amsterdam UMC daartoe verplicht;

  4. het een leverancier van Amsterdam UMC betreft en uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk in het kader van de ondersteunende diensten die de betreffende leverancier aan Amsterdam UMC verleent.

  In dit laatste geval draagt Amsterdam UMC er zorg voor dat zij een verwerkersovereenkomst sluit met de betreffende leverancier om te waarborgen dat de leverancier ten aanzien van uw persoonsgegevens hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat wordt aangehouden door Amsterdam UMC. Indien in het kader van gebruik van deze website door u dan wel verlening van diensten aan u via deze website doorgifte van persoonsgegevens naar partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt - die geen passende bescherming bieden inzake de verwerking van uw persoonsgegevens - zal Amsterdam UMC dat de nodige maatregelen nemen, zodat uw persoonsgegevens conform de eisen van de Europese privacyregelgeving worden verwerkt.

  Vertrouwelijkheid en beveiliging

  Amsterdam UMC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van Amsterdam UMC, kan Amsterdam UMC bescherming tegen alle bedreigingen niet  garanderen. Naar onze beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens ons betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacy- en gezondheidsregelgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.  

  Cookies

  Een "cookie" is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van een cookie banner. Ondanks dat internet browsers meestal automatisch cookies accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Echter, houdt er rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent om de volledige functionaliteit van websites te ervaren.

  Amsterdam UMC maakt voorts gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze website en online diensten. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de werking, de bruikbaarheid en de effectiviteit van de dienstverlening te verbeteren en te personaliseren.

  Tot slot zijn er analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan de website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. Amsterdam UMC gebruikt hiervoor Google Analytics en past de handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics toe van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarmee voldoen wij aan de Telecommunicatiewet en hoeft geen toestemming te vragen aan de websitebezoeker voor deze cookies. Wij gebruiken deze geanonimiseerde gegevens om de website te verbeteren en aan te passen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

  Wees u ervan bewust dat onze websites kunnen doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door andere entiteiten die niet worden beheerst door deze online privacyverklaring, maar door andere privacyverklaringen die een andere inhoud kunnen hebben. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen, voordat u persoonsgegevens verstrekt.

  Geldige versie?

  Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen indien wij dat nodig achten. Op onze website is altijd de laatste versie van onze online privacyverklaring gepubliceerd, onder vermelding van de datum van de laatste wijziging boven aan de pagina. Wij raden u aan om onze website geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

  Vragen, klachten, opmerkingen en bezwaar

  Als u vragen, klachten of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dit aan ons kenbaar maken bij de de Functionaris Gegevensbescherming van Amsterdam UMC, mevrouw J.B.M. Inge, die bereikbaar is via fg@amc.uva.nl. Wij zullen ons inzetten om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Verder informeren wij u hierbij dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Amsterdam UMC uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving verwerkt.