Uw behandeling

U bent naar het AMC verwezen. De arts bekijkt dan of een behandeling noodzakelijk is. Is dat het geval? De behandelend arts vertelt u de mogelijkheden.

Behandelingsovereenkomst en behandelplan

Nadat u zich als patiënt met een verwijzing tot het AMC heeft gewend beoordeelt de specialist aan de hand van uw hulpvraag of behandeling noodzakelijk is. Als dat het geval is geeft uw behandelend arts aan welke onderzoeks- en/of behandelingsmogelijkheden u kunnen worden geboden. Daarna komt een zogenoemde geneeskundige behandelingsovereenkomst tot stand tussen u en het AMC. Het AMC kan alleen in bijzondere omstandigheden besluiten om geen overeenkomst met u aan te gaan. In die gevallen zal het AMC u adviseren over alternatieve mogelijkheden. 

Uw behandelend arts stelt bij het begin van de behandeling een behandelplan op. In dit behandelplan worden de onderdelen en doelen van de behandeling samengevat. Na voltooiing van de behandeling en na overleg tussen behandelaar en patiënt, wordt de geneeskundige behandelingsovereenkomst beëindigd. 

Als patiënt kunt u de behandelingsovereenkomst altijd en zonder opgave van redenen opzeggen. Dit kan tot gevolg hebben dat een geplande behandeling niet kan plaatsvinden of voortijdig moet worden afgebroken. De arts informeert u over de mogelijke negatieve gevolgen van het voortijdig staken van een behandeling. Voor zover het past binnen goed hulpverlenerschap zal de arts zijn medewerking verlenen aan het elders voortzetten van de behandeling. 

De arts kan de behandelingsovereenkomst alleen om ‘gewichtige redenen’ beëindigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het voor de behandeling benodigde onderlinge vertrouwen blijkt te zijn verdwenen en niet valt te herstellen. Wanneer de indicatie voor behandeling nog bestaat, zal de arts zich inspannen om de behandeling zo goed mogelijk over te dragen aan een collega.

Kwaliteit van zorg

Het AMC wil u zorg van goede kwaliteit bieden. Die zorg wordt gegeven door bekwame en redelijk handelende zorgverleners, die u daarbij correct en respectvol bejegenen. Zorg van goede kwaliteit betekent echter niet altijd behandeling met zeer bijzondere verrichtingen of zeer dure medicijnen. Onderdeel van goede kwaliteit is ook het doelmatig gebruik maken van de beschikbare middelen.
Om de kwaliteit van zorg te handhaven en te verbeteren worden de verschillende afdelingen van het AMC regelmatig getoetst, zowel intern (door het AMC zelf) als extern (door andere instellingen). In het kader van de externe toetsing heeft het AMC in 2016 de heraccreditatie verkregen van de Joint Commission International (JCI). 

Als u naar aanleiding van een ervaring of waarneming zorgen heeft over de kwaliteit van zorg en/of over de patiëntveiligheid, dan stellen wij het op prijs als u die aan ons meldt. U kunt hiervoor gebruik maken van het meldformulier. Vindt u binnen het AMC geen of onvoldoende gehoor voor uw zorgen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de JCI (jciquality@jcrinc.com). Bij de toetsing van de kwaliteit worden gegevens van behandelingen vergeleken met vooraf gestelde normen. Patiëntgegevens worden daarbij zoveel mogelijk geanonimiseerd. Wanneer dat niet mogelijk is, zijn strikte maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen.

AMC als opleidingsziekenhuis

Het AMC is het academisch ziekenhuis dat behoort bij de Universiteit van Amsterdam. Dat betekent dat de opleiding van artsen tot medisch specialist een belangrijke plek inneemt en dat u als patiënt te maken krijgt met medewerkers die nog in opleiding zijn (artsen, verpleegkundigen en andere beroepsgroepen). 
Wat betreft de artsen in opleiding krijgt u te maken met co-assistenten en arts-assistenten. 

Co-assistenten zijn ouderejaars geneeskundestudenten die in het ziekenhuis ervaring opdoen. Zij worden begeleid door arts-assistenten. Co-assistenten kunt u herkennen aan de blauwe badgehouder.
Arts-assistenten
 zijn afgestudeerde artsen die in het ziekenhuis worden opgeleid tot medisch specialist. Het kan voorkomen dat uw behandeling (bijv. operatie of anesthesie) geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door een arts-assistent. Dit kan een andere arts zijn dan degene die u op de polikliniek of de spoedeisende hulp heeft geholpen. De arts-assistent is bekwaam en bevoegd om de ingreep uit te voeren. Hij of zij werkt onder supervisie en verantwoordelijkheid van een medisch specialist en hoogleraar. 
Arts-assistenten, wel of niet in opleiding tot medisch specialist, kunt u herkennen aan de groene badgehouder.

Omdat het AMC een opleidingsziekenhuis is, kan het zijn dat de (eerste) consulten wat langer duren dan u gewend bent en dat u sommige dingen meerdere malen moet vertellen. Wij verwachten dat u daar uw medewerking aan verleent.

Uw behandelaren

De medisch specialist naar wie u bent (door)verwezen is uw hoofdbehandelaar. Voor de behandeling kan hij/zij een andere medisch specialist inschakelen of taken en verantwoordelijkheden delegeren aan arts-assistenten. Uw hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk en coördineert de behandeling door alle betrokken hulpverleners en communicatie hiervan met u en/of uw vertegenwoordiger. 

Als u geopereerd wordt zal de arts voor de operatie altijd eerst met u kennismaken en de operatie met u bespreken. Eventuele vragen die u heeft kunt u dan aan hem of haar stellen. Wanneer door u nadrukkelijk afspraken zijn gemaakt over de persoon van de behandelaar (bijv. operateur of anesthesist), dan worden deze afspraken nagekomen, tenzij er sprake is van een overmacht situatie. In dat geval wordt u hierover zo snel mogelijk geïnformeerd en wordt samen met u naar een oplossing gezocht. 

Het kan voorkomen dat u een voorkeur hebt voor een zorgverlener met bepaalde kenmerken. De enige voorkeur waar het AMC rekening mee probeert te houden is het geslacht van de zorgverlener. Het AMC gaat niet in op wensen om door een zorgverlener te worden geholpen die aan andere kenmerken voldoet (zoals een bepaalde seksuele geaardheid, huidskleur, politieke gezindheid of godsdienst). 

Als u voorkeur heeft voor een zorgverlener van een bepaald geslacht, dan moet u dit tijdig aangeven. Komt u pas tijdens het bezoek aan het AMC met een voorkeur voor een man of vrouw als zorgverlener, dan kan in de meeste gevallen niet aan uw verzoek gehoor worden gegeven. Dat geldt ook voor afspraken die op korte termijn gemaakt worden. Het staat u overigens wel vrij om ook dan de toegewezen zorgverlener te weigeren. 

In acute situaties wordt u door de beschikbare zorgverlener(s) geholpen. Ook in deze situaties heeft u het recht de toegewezen zorgverlener te weigeren, zelfs als dit consequenties heeft voor de eigen gezondheidstoestand. De arts zal u dan op deze consequenties wijzen. In het geval van levensgevaar zal de arts u met alle mogelijke middelen van de noodzaak tot het ondergaan van een behandeling proberen te overtuigen. Wanneer u met spoed wordt opgenomen vanwege uw zwangerschap of bevalling is de situatie echter anders. Dan spelen niet alleen uw eigen (medische) belangen een rol, maar ook die van uw ongeboren kind. In zo'n geval kunnen de belangen van het kind meebrengen dat aan uw voorkeur voor een zorgverlener van een bepaald geslacht geen gevolg kan worden gegeven.

Recht op informatie en plicht om de zorgverlener te informeren

U hebt recht op goede informatie over het onderzoek, de diagnose en de behandeling van uw klacht of aandoening. U wordt voorgelicht over de mogelijke risico’s van het onderzoek en de behandeling, de eventuele alternatieven en over uw vooruitzichten. Als u de Nederlandse taal niet goed beheerst, kan de arts een tolk inschakelen. Meestal gebeurt dat via een telefoon met luidspreker. 

Van u verwachten we dat u de behandelaren van (goede) informatie voorziet en dat u meewerkt aan het onderzoek en de behandeling waarvoor u toestemming geeft. 

Tijdens uw opname zal het regelmatig gebeuren dat uw behandelaars (artsen, verpleegkundigen e.d.) u vragen naar uw naam en geboortedatum. Dit zijn zij verplicht te doen, voorafgaande aan een (be)handeling, het toedienen van medicijnen of bloed(producten) en het afnemen van bloed en andere monsters. Ook de medewerkers die uw voeding verstrekken (de voedingsassistenten) zijn verplicht om elke keer bij het overhandigen van uw voeding naar uw naam te vragen. Als u een speciaal dieet hebt zal de voedingsassistent niet alleen naar uw naam vragen, maar ook naar uw geboortedatum. Dit zogenoemde ‘verifiëren’ van uw identiteit kan wat kunstmatig en overdreven overkomen, zeker als de betreffende medewerker al kennis met u heeft gemaakt. Het is echter een belangrijke voorzorgsmaatregel, waarmee voorkomen wordt dat een handeling bij de verkeerde patiënt wordt uitgevoerd.

Toestemming voor onderzoek en behandeling

Nadat u voldoende geïnformeerd bent, vraagt de arts uw toestemming voor onderzoek of behandeling. Een onderzoek of behandeling wordt niet tegen uw zin of zonder uw toestemming uitgevoerd. Alleen in levensbedreigende omstandigheden waarin acuut gehandeld moet worden en de patiënt niet in staat is om zijn belangen te behartigen, wordt van de hulpverlener verwacht dat deze de zorg van een goed hulpverlener verleent, desnoods zonder toestemming.

Second opinion

Een ‘second opinion’ is de onafhankelijke beoordeling over een actueel medisch probleem door een andere medisch specialist dan uw behandelend arts. Deze specialist geeft zijn mening, maar hij neemt de behandeling niet over. 

Een second opinion kan zinvol zijn als u twijfels heeft over de diagnose of onzeker bent over de voorgestelde of geboden behandeling. Het is verstandig uw twijfels of onzekerheid met uw behandelend arts of huisarts te bespreken, zij kunnen u eventueel doorverwijzen. Wij adviseren u om, voordat u een second opinion vraagt, aan uw zorgverzekeraar te vragen hoe het zit met vergoedingen.

Second opinion door specialist van het AMC, voor patiënt van een ander ziekenhuis

Als patiënt van een ander ziekenhuis kunt u een specialist van het AMC om een second opinion vragen. Hoe u dat moet doen, verschilt per specialisme. Veel poliklinieken hebben speciale second opinion spreekuren. Informeert u bij de betreffende polikliniek. Houdt u er wel rekening mee dat er sprake kan zijn van een wachttijd. Bij het aanvragen van een second opinion in het AMC is het belangrijk dat de beoordelend medisch specialist de relevante medische gegevens tot zijn beschikking heeft.

Second opinion door specialist van een ander ziekenhuis, voor patiënt van het AMC

U kunt als patiënt van het AMC bij een specialist van een ander ziekenhuis om een second opinion vragen. Het is verstandig om dit met uw behandelend arts of huisarts te bespreken. Zij kunnen u doorverwijzen en er voor zorgen dat de beoordelend specialist van het andere ziekenhuis de relevante informatie krijgt.

Uitstel van ingreep door overmacht

Hoewel wij volgens planning werken moet een ingreep (operatie of behandeling) soms worden uitgesteld. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een spoedeisende operatie tussendoor komt, als de medisch specialist ziek is of als zich andere onvoorziene omstandigheden voordoen. Dit uitstel kan plaatsvinden vóórdat u bent opgenomen, maar soms ook op de dag van uw behandeling of operatie zelf, terwijl u al in het ziekenhuis ligt. Wij zullen u zo snel mogelijk over het uitstel en de oorzaak daarvan informeren. Met u wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat de operatie of behandeling door het AMC is uitgesteld. Wanneer sprake is van een spoedingreep wordt de nieuwe afspraak zo snel mogelijk en met voorrang gepland. Voor de eventuele financiële gevolgen van uitstel door overmacht is het AMC niet aansprakelijk. 

Uiteraard realiseren wij ons wel dat het uitstellen van een operatie of behandeling voor u bijzonder vervelend is. Wij doen er dan ook alles aan om een geplande ingreep ook onder onvoorziene omstandigheden te laten doorgaan.

Wanneer een behandeling ongewenste gevolgen heeft

Wanneer bij uw behandeling een onbedoelde gebeurtenis (incident) met ongewenste gevolgen is opgetreden, wordt u daarover geïnformeerd. De oorzaak van het ongewenste gevolg zal daarbij open en helder met u worden besproken. Uw behandelend arts documenteert het ongewenste gevolg in uw medisch dossier, evenals de verslagen van de gesprekken die daarover met u worden gevoerd. 
In het kader van het kwaliteitsbeleid wordt van ieder incident melding gedaan in het zogenoemde incidentmeldingssysteem. Dit gebeurt met alle incidenten, ook met de incidenten die niet geleid hebben tot een ongewenst gevolg voor de patiënt. De meldingen worden altijd door de betrokken afdelingen besproken en geëvalueerd. Bij de bespreking van de meldingen zijn de tot uw persoon herleidbare gegevens (naam, adres, woonplaats) verwijderd. De melding en de verslagen van de besprekingen zijn dan ook geen onderdeel van het patiëntendossier. 

Door sommige specialismen wordt het optreden van ongewenste gevolgen geregistreerd in landelijke complicatieregistraties. Ook die registratie is niet herleidbaar tot uw persoon. Als er sprake is van een incident met voor u ernstige gevolgen waarbij de kwaliteit van zorg in het geding is geweest, meldt de Medische Directie dit aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Wanneer melding wordt gedaan aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt dit ook aan u of uw vertegenwoordiger meegedeeld. De Medische Directie laat een onafhankelijk onderzoeksteam samenstellen dat onderzoek doet naar de omstandigheden die hebben geleid tot het incident. De Medische Directie rapporteert de bevindingen, conclusies en verbetermaatregelen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Als u of uw vertegenwoordiger dat wenst, kunt u een afschrift van dit rapport ontvangen en/of wordt het rapport met u besproken. 

Medewerkers, Medische Directie en Raad van Bestuur zijn open over de oorzaak van ongewenste gevolgen. Wanneer er fouten zijn gemaakt, wordt dat openlijk besproken en onderzocht en zullen er maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. Wanneer u van mening bent dat u als gevolg van een incident schade hebt geleden, dan kunt u het AMC daarvoor aansprakelijk stellen en vergoeding eisen (zie 'Informatie over Rechten en Plichten: U bent niet tevreden (klachten en claims)).

Klik hier voor de printversie van Uw behandeling