Privacystatement

Privacystatement voor patiënten, bezoekers en deelnemers aan onderzoeken

Hoe gaan wij met uw privacy om?

Indien u als patiënt bij het AMC bekend bent, worden door het AMC persoonsgegevens van u, zoals uw naam en gegevens over uw gezondheid, verwerkt om de zorg goed te kunnen verlenen. Met het verwerken van persoonsgegevens worden alle handelingen bedoeld die met gegevens mogelijk zijn, zoals bv. het verzamelen, registreren, inzien, opslaan en aan derden verstrekken van de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt met een doel dat bij u, bekend moet zijn.

Het verwerken van uw persoonsgegevens is nodig voor de volgende doelen:

  1. Om u te kunnen identificeren en u niet te verwarren met andere patiënten. Er zeker van te zijn dat gegevens die op u betrekking hebben in uw dossier worden opgeslagen en om gegevens met derden te kunnen delen waarbij het zeker is deze op u betrekking hebben;
  2. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortkomen uit de geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals het aanleggen van een dossier en andere wettelijke verplichtingen zoals de aangifte van besmettelijke ziekten. Het AMC is wettelijk verplicht om de kwaliteit van zorg te monitoren. In dat kader worden door het AMC gegevens verstrekt aan landelijke registraties;
  3. Om gerechtvaardigde belangen van het AMC te behartigen. Indien u een klacht tegen (een medewerker van) het AMC heeft ingediend kan het nodig zijn dat het AMC uw gegevens doorneemt om uw klacht te behandelen;
  4. Om de bedrijfsvoering van het AMC te kunnen voeren bv. door de zorg die het AMC aan u heeft verleend bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren en om vragen van de ziektekostenverzekeraar of toezichthouder over de door het AMC verleende zorg, te kunnen beantwoorden.

Om daarbij uw privacy zoveel mogelijk te beschermen heeft het AMC een Privacybeleid. Daarbij worden de volgende uitgangpunten gehanteerd:

  1. Het AMC verwerkt niet méér gegevens dan nodig is om goede zorg aan u te verlenen en om de overige vorengenoemde doelen te realiseren;
  2. Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij uw behandeling betrokken zijn, hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met anderen delen als daar geen wettelijke of medische noodzaak voor is;
  3. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling of bij het vervullen van daarmee samenhangende taken voor het AMC, hebben inzage in de gegevens die nodig zijn voor het vervullen van hun taak;
  4. Wanneer voor het vervullen van noodzakelijke activiteiten door het AMC een derde wordt ingeschakeld, waarborgt het AMC dat de derde hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat wordt aangehouden door het AMC. Indien doorgifte van persoonsgegevens naar partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt - die geen passende bescherming bieden inzake de verwerking van uw persoonsgegevens - zal het AMC de nodige maatregelen nemen, zodat uw persoonsgegevens conform de eisen van de Europese privacyregelgeving worden verwerkt;
  5. Verzoeken van derden om persoonsgegevens te verstrekken die niet voortkomen uit de behandelrelatie of een wettelijk plicht, worden alleen ingewilligd met de expliciete toestemming van de patiënt en/of zijn vertegenwoordiger, tenzij in uitzonderlijke situaties een beroep gedaan kan worden op overmacht of een conflict van plichten.

Afhankelijk van de aard van de gegevens, worden deze gedurende een vastgestelde bewaartermijn bewaard. Het medisch dossier wordt tot tenminste vijftien jaar na het afsluiten van de behandeling bewaard. Omdat het AMC een overheidsinstelling is, is het AMC wettelijk verplicht om bepaalde gegevens uit uw medische dossier, het zogenaamde ‘kerndossier’, 115 jaar te bewaren, gerekend vanaf uw geboorte. Tot het kerndossier behoren onder andere de ontslagbrief, het operatieverslag en de uitslagen van pathologisch onderzoek.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (proefpersonen)

Wanneer u, nadat u daarvoor geïnformeerde toestemming hebt verleend, deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek worden gegevens verzameld in een onderzoeksdossier. Ook hierbij wordt de privacy op gelijke wijze zo goed mogelijk beschermd. Het onderzoeksdossier is gepseudonimiseerd, dat wil zeggen dat het geen gegevens bevat die direct tot uw persoon zijn te herleiden. Alleen de onderzoeker(s) aan wie daarvoor bij het instemmen van deelneming aan het onderzoek, toestemming is verleend heeft/hebben toegang tot de gegevens. Het onderzoeksdossier is geen onderdeel van het medisch dossier. Wanneer de behandelend arts niet tevens onderzoeker is, heeft deze geen inzage in het onderzoeksdossier.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met medische gegevens en/of met lichaamsmateriaal

Naast het hierboven genoemde medisch wetenschappelijk onderzoek, wordt in het AMC ook onderzoek gedaan met de gegevens uit medische dossiers en zogenaamd restmateriaal, d.w.z. lichaamsmateriaal dat niet nodig is voor de behandeling van de patiënt. De gegevens en het lichaamsmateriaal kunnen alleen voor onderzoek worden gebruikt, wanneer ze zijn ontdaan van tot de persoon herleidbare gegevens. Deze anonimisering of pseudonimisering wordt gedaan door, of in opdracht van, de behandelend arts door een daartoe bevoegde medewerker. Lichaamsmateriaal kan ook worden opgeslagen voor toekomstig gebruik bij onderzoek. Het AMC vraagt patiënten om hiermee in te stemmen en registreert het antwoord. Patiënten kunnen bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens of lichaamsmateriaal bij hun behandelend arts en een eerder geregistreerde toestemming kan worden herzien. Nadat het bezwaar is geregistreerd, zullen geen gegevens of lichaamsmateriaal meer worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Kwaliteitsonderzoek

Geanonimiseerde gegevens en restmateriaal worden ook gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden. In die gevallen bestaat een wettelijke plicht en een gerechtvaardigd belang voor het AMC. Hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt.

Informatie voor bezoekers (iedereen die het terrein of gebouw van het AMC betreedt)

Het AMC is verantwoordelijk voor de bescherming van betrokkenen en de terreinen, gebouwen en de eigendommen van betrokkenen en het AMC tegen hinderlijk gedrag, diefstal, vernieling etc. In dit kader heeft AMC op haar terreinen en in en rondom haar gebouwen camera’s geplaatst. Indien u in de buurt van een camera bent, kan uw beeld worden opgenomen en worden verwerkt door het AMC voor hiervoor genoemde beveiligingsdoelen. Indien er een camera wordt geplaatst, is dat aangegeven. Het AMC slaat beelden nooit langer op dan vier (4) weken. AMC kan gesprekken die worden gevoerd via haar telefonische meldpunt voor noodsituaties opnemen met als doel verbetering van de dienstverlening en het goed kunnen verlenen van hulp in noodsituaties. Deze gesprekken worden niet langer dan vier (4) weken bewaard.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegeven die het AMC van u verwerkt.

Inzage

U kunt het AMC vragen om de persoonsgegevens die het AMC van u verwerkt in te zien en een kopie daarvan te verkrijgen. Dat kunt u aan uw arts vragen. Uw arts mag dit niet weigeren. De arts mag wel bepaalde delen afschermen als daar informatie in staat over iemand anders, zoals een familielid. De arts hoeft ook geen inzage te geven in zijn of haar persoonlijke werkaantekeningen. U mag ook om een kopie vragen van uw medisch dossier.

Het recht op inzage is niet van toepassing op persoonsgegevens die voor (wetenschappelijk) onderzoek worden verwerkt, indien de persoonsgegevens uitsluitend voor statistische of wetenschappelijke doeleinden kunnen worden gebruikt.

Correctie

Indien persoonsgegevens die AMC van u verwerkt niet correct zijn, kunt u AMC vragen om deze te corrigeren. Bijvoorbeeld indien u verhuist en uw nieuw adres moet doorgeven aan het AMC of indien u een verkeerde geboortedatum hebt opgegeven en dit dient te corrigeren. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens. Een diagnose mag u bijvoorbeeld niet wijzigen. Wel mag u altijd uw eigen zienswijze toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion. Als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u dit aangeven bij één van uw behandelaars. Als u iets wilt toevoegen aan het dossier kunt u dat aangeven bij uw arts. Uw arts zal er voor zorgen dat uw zienswijze of de second opinion aan uw dossier wordt toegevoegd.

Het recht op correctie is niet van toepassing op persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van (wetenschappelijk) onderzoek, indien de persoonsgegevens uitsluitend voor statistische of wetenschappelijke doeleinden kunnen worden gebruikt.

Beperking

Indien u de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar heeft gemaakt, kunt u het AMC verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan.

Bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om - in de hierna genoemde gevallen - tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken. Indien uw (privacy)recht zwaarder weegt dan de overige belangen die daarbij in het geding zijn, zal het AMC aan uw verzoek voldoen.

Vernietigen

U mag vragen om het vernietigen van uw dossier. U mag dit vragen met betrekking tot het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. In principe moet het AMC gehoor geven aan uw verzoek, maar niet in alle gevallen. Wanneer uw arts denkt dat het overduidelijk in uw eigen belang is het dossier of delen daarvan te bewaren, kan uw arts uw verzoek afwijzen. Uw arts is namelijk ook gebonden aan zijn zorgplicht. Uw arts kan dan samen met u de vernietiging heroverwegen. Het AMC mag vernietiging ook weigeren als men op grond van een wet of voorschrift verplicht is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. Het AMC moet zich houden aan de wettelijke bewaartermijnen. Het AMC moet uw medisch dossier ten minste 15 jaar bewaren. Indien u verzoekt om vernietiging, kunnen overige gegevens eerder dan 15 jaar worden vernietigd. Het vernietigen van een deel van het dossier kan alleen als de gedeelten voor de behandeling niet essentieel zijn en geen vertekend beeld opleveren van het geheel. Voor de vernietiging van uw gegevens, vindt u hier meer informatie.

Het recht op vernietigen is niet van toepassing op persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van medisch wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen.

Gegevens wissen

Bent u bezoeker, dan geldt dat indien u niet meer akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door het AMC of indien u van mening bent dat verwerking van uw persoonsgegevens niet langer nodig is voor het doel waarvoor u die aan het AMC heeft verstrekt, of indien u van mening bent dat gegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u aan het AMC vragen om de betreffende persoonsgegevens te wissen.

Het recht van gegevenswissing is niet van toepassing op persoonsgegevens die in het kader van medische zorgverlening aan patiënten, worden verwerkt.

Dataportabiliteit of gegevensoverdracht

Indien u de persoonsgegevens die u op basis van uw toestemming of een overeenkomst aan het AMC heeft verstrekt en AMC deze persoonsgegevens digitaal verwerkt, kunt u AMC verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u beschikbaar te stellen. Dit betekent dat dit recht geldt alleen voor de gegevens die u zelf actief en bewust aan AMC heeft verstrekt, zoals de gegevens van een pacemaker of bloeddrukmeter. Dit recht geldt bijvoorbeeld niet voor de conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die de arts vaststelt op basis van de door u verstrekte gegevens.

Het recht op dataportabiliteit of gegevensoverdracht is niet van toepassing op camerabeelden die worden gemaakt voor beveiligingsdoeleinden, aangezien de verwerking van deze persoonsgegevens geschiedt ter behartiging van het gerechtvaardigd belang van het AMC, namelijk de beveiligingsdoeleinden van het AMC zoals hierboven omschreven.

Contact

De medewerkers van AMC zetten zich in om u als patiënt zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring heeft of dat de behandeling of organisatie niet voldoet aan uw verwachtingen op het gebied van uw privacybescherming. Hier (Link klachten plaatsen) vindt u hoe u een klacht kunt indienen. Het is ook mogelijk om uw privacy klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder op gegevensbescherming. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u vragen heeft over de bescherming van uw privacy, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG). Dit is de contactpersoon van het AMC voor de bescherming van uw privacy die bereikbaar is via fg@amc.uva.nl.

Voor de bezoeker ((iedereen die het terrein of gebouw van het AMC betreedt)

Voor het uitoefenen van de vorengenoemde rechten kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij het AMC via fg@amc.uva.nl. AMC zal binnen één (1) maand, de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn, uw verzoek afhandelen. AMC zal aan uw verzoek voldoen, voor zover u in het betreffende geval daar recht op heeft.

Vertrouwelijkheid en beveiliging

Het AMC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van het AMC, kan het AMC bescherming tegen alle bedreigingen niet garanderen. Naar onze beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens het AMC betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacy- en gezondheidsregelgeving daartoe gerechtigd zijn. De medewerkers en onderaannemers die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn contractueel verplicht om uw persoonsgegevens geheim te houden, medewerkers die tevens zorgverlener zijn, zijn vanwege hun beroepsgeheim ook wettelijk tot geheimhouding verplicht.