Veelgestelde vragen

Ik ga naar een ander ziekenhuis voor behandeling. Waar kan ik mijn medisch dossier opvragen?

Als u een kopie van (een deel van) het dossier of een kopie van één of meerdere röntgenfoto's wenst, dan kunt u hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij het Servicecentrum patiënt en zorgverlener van VUmc. Als anderen (uw familie of advocaat) het dossier opvragen, wordt deze niet verstrekt zonder uw machtiging.  

Let op: vaak heeft het ziekenhuis waar u een behandeling ondergaat niet uw hele medisch dossier nodig, maar alleen de onderdelen die van belang zijn voor de behandeling die u in het andere ziekenhuis ondergaat. 

Praktische informatie over het indienen van een dergelijk verzoek kunt u vinden onder:
Uw medisch dossier.

Kan ik mijn hele dossier online inzien? 

Nee, u ziet niet het gehele medisch dossier via het e-dossier op de website. Enkel de onderdelen van het medisch dossier welke relevant zijn voor de behandeling welke u op dat moment ondergaat in het ziekenhuis. U heeft toegang tot uw medisch dossier via onze website: Mijn Dossier. 

Indien u op zoek bent naar andere informatie uit het dossier kunt u een verzoek indienen voor inzage in uw medisch dossier. Een verzoek daartoe kunt u richten aan de behandelend arts of het hoofd van de medische afdeling waar u onder behandeling bent.  Het is raadzaam een aparte afspraak te maken voor het inkijken van het dossier zodat de arts eventuele vragen direct kan beantwoorden. 

Ik wil het medisch dossier van mijn kind inzien. Wat kan ik doen?

Voor inzage in het medisch dossier, vernietiging van het medisch dossier en een kopie van het medisch dossier van het kind maakt de wet onderscheid tussen de volgende leeftijdscategorieën:

  • Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage in het dossier van hun kind.
  • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten persoonlijk instemmen met het inzien van hun dossier door hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers
  • Wie 16 jaar of ouder is, beslist zelfstandig over (toestemming tot) inzage.

Let op: Eenoudergezag
Niet alle kinderen leven samen met beide ouders. Soms heeft één ouder het gezag over het kind en is de ouder zonder ouderlijk gezag geen wettelijk vertegenwoordiger meer door een beslissing van de rechter. Deze ouder mag dan niet meebeslissen over de behandeling, het medisch dossier inzien of een kopie opvragen van het dossier. 

De ouder zonder gezag heeft wel recht op algemene informatie over zijn of haar kind. Dit geldt alleen voor informatie die in het belang van het kind is.

Ik wil de gegevens inzien van mijn overleden familielid/partner. Mag dit? 

Na het overlijden van de patiënt blijft het beroepsgeheim van kracht. Dat betekent dat u als nabestaande(n) geen recht heeft om (delen van) het dossier in te zien. Dit is alleen mogelijk als de toestemming van de overleden patiënt kan worden verondersteld of als er sprake is van zwaarwegende belangen. Ook wordt gevraagd voor welk doel u inzage wenst.

Mag de arts de behandelovereenkomst (tussentijds) beëindigen? 

Indien er gegronde redenen aanwezig zijn mag uw arts de behandelovereenkomst  (tussentijds) beëindigen. De arts kan de behandelovereenkomst beëindigen om de volgende redenen:

  • U of uw bezoek gedraagt zich onheus of agressief jegens de arts of anderen in het ziekenhuis;
  • U weigert voortdurend de rekeningen te betalen;
  • U voortdurend de aanwijzingen van de arts negeert (bijv. geen medicatie inneemt);
  • De arts een aanmerkelijk belang heeft bij het beëindigen van de arts-patiënt behandelrelatie en voortzetting van de onderlinge behandelrelatie niet van de arts kan worden gevergd.

De arts neemt de zorgvuldigheidseisen in acht en helpt u waar mogelijk bij het vinden van een andere hulpverlener. Gegevens en materiaal worden (met uw toestemming) aan de opvolgende arts verstrekt.

Mag de politie mijn gegevens opvragen in het ziekenhuis? 

Nee, vanwege het medisch beroepsgeheim moeten artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers van VUmc zwijgen over alles wat zij over u te weten zijn gekomen in het kader van uw behandeling. Zonder uw toestemming geven wij, behoudens de wettelijke uitzonderingen, geen gegevens door aan personen of instanties die niet bij uw behandeling zijn betrokken. 

Het beroepsgeheim geldt ook voor niet strikt medische zaken (bijvoorbeeld wie er bij u op bezoek is geweest). 

Ik heb een vraag aan mijn arts/ik ontvang geen antwoord op mijn vraag. Wat kan ik doen?

Vanuit Amsterdam UMC, locaties VUmc en AMC zijn wij van mening dat gewone e-mail niet geschikt is voor dergelijke berichtenuitwisseling. Mijn Dossier is daarentegen een beveiligde digitale omgeving en geschikt om informatie met u uit te wisselen.

U heeft toegang tot een gedeelte van uw medisch dossier via onze website: Mijn Dossier. U kunt in deze beveiligde digitale omgeving ook een vraag stellen aan de behandelend arts via de optie: 'Vraag het uw behandelteam'. We proberen binnen twee werkdagen een antwoord te geven op uw vraag. 

U ontvangt een e-mail zodra er nieuwe informatie voor u beschikbaar is in Mijn Dossier, bijvoorbeeld een antwoord op een door u gestelde vraag, een uitslag of informatie over uw afspraak. 

Heeft u na vier werkdagen nog geen reactie ontvangen? Dan is er iets mis gegaan, onze excuses daarvoor. We vragen u om dan telefonisch contact op te nemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Ik wil graag een second opinion. Hoe werkt dit? 

U kunt over uw behandeling in de gezondheidszorg een tweede mening vragen. Dat houdt in dat u het oordeel of advies van een andere deskundige dan uw eigen hulpverlener kunt vragen. Deze geeft op verzoek zijn mening over een diagnose of een behandeling, maar neemt de behandeling niet over. 

 Indien u een second opinion wenst, willen wij u aanraden dit eerst met uw behandelend arts te bespreken. Uw behandelend arts kan u eventueel helpen met het vinden van een geschikte arts waaraan een second opinion kan worden gevraagd.

Als u het lastig vindt om met uw arts te overleggen aan wie u een tweede mening kunt vragen dan kunt u ook bij uw huisarts, een patiëntenvereniging of uw zorgverzekeraar informeren. Die kunnen u ook helpen bij de verwijzing naar een andere deskundige.  

Als de tweede mening afwijkt van de mening van uw behandelend arts, is het aan u om te beslissen welke behandeling u wilt inzetten.

Let op: de kosten van een second opinion worden niet altijd door uw zorgverzekeraar vergoed. Lees daarom vooraf goed de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar.   

Meer informatie over een second opinion

Ik heb twijfels bij/weinig vertrouwen (meer) in mijn arts, wat kan ik doen? 

De vertrouwensrelatie tussen u en de arts is van groot belang voor het leveren van goede zorg. Wacht daarom niet en maak de situatie bespreekbaar bij uw behandelaar. Geef tijdig uw twijfels aan bij uw behandelend arts om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Indien u moeite heeft om dit bespreekbaar te maken bij uw behandelend arts kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris of het Servicecentrum patiënt & zorgverlener via (020) 444 0700/444 3555 of via:

Indien de vertrouwensrelatie zodanig is geschaad kunt u te allen tijde de behandelingsovereenkomst met uw arts opzeggen. U wordt eventueel overgedragen aan een collega van de behandelend arts.

Voelt u of uw familielid zich niet begrepen of niet gehoord? 
In een enkel geval kan het voorkomen dat u het gevoel heeft dat zorgverleners bij herhaling niet goed naar u of uw familielid luisteren of dat u de indruk heeft dat één van onze medewerkers de ernst van de situatie niet goed inschat. Als u zich blijvend ongerust maakt, neemt u via het Familie S.O.S.-nummer (Stop Onnodige Stress) contact op met een onafhankelijke arts om over uw zorgen te spreken. 

Mag ik een geluidsopname maken van de gesprekken met mijn arts/hulpverlener? 

Ja, wij zijn van mening dat goede zorg begint bij duidelijke communicatie tussen de zorgverlener en de patiënt. 

Vooral wanneer een gesprek emotioneel beladen is, bestaat de kans dat u niet alle gegeven informatie onthoudt. Het opnemen van het gesprek met uw eigen apparatuur (bijvoorbeeld smartphone) kan dan ondersteunend zijn en is onder voorwaarden (huisregels VUmc) toegestaan. U kunt dit gesprek dan op een later moment op uw gemak nog eens beluisteren. 

Wij vragen u om de huisregels in acht te nemen.