Uw patiëntendossier

Wanneer u voor een onderzoek, behandeling of verzorging naar Amsterdam UMC komt, dan verzamelen we gegevens van u. Dit is belangrijk voor goede zorg. Uw gegevens slaan we op in een patiëntendossier bij Amsterdam UMC. Dit dossier is te bekijken door medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn.

Voor een goede hulpverlening is uw patiëntendossier van groot belang. Op de zorgverleners van Amsterdam UMC rust dan ook de plicht om uw dossier zorgvuldig bij te houden. Van u, als patiënt, verwachten wij dat u de zorgverlener naar beste weten de inlichtingen en de medewerking geeft die deze voor het uitvoeren van de behandeling nodig heeft. U hebt met betrekking tot uw dossier een aantal rechten. Hierna worden deze rechten nader uitgewerkt.

Beroepsgeheim/privacy

Zowel artsen, verpleegkundigen als andere medewerkers van Amsterdam UMC zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alleen aan anderen verstrekken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen, als dat nodig is voor uw behandeling. Meestal zal uw behandelend arts hierover met u overleggen. 

Uw behandelend arts rapporteert over het onderzoek en de behandeling aan uw verwijzer. Dit kan uw huisarts zijn, maar ook een verloskundige, tandarts of een andere specialist. Wij gaan ervan uit dat u hiermee instemt. 

Het geven van inlichtingen aan politie, justitie of andere instanties gebeurt alleen met toestemming van u of van uw wettelijke vertegenwoordiger. 

In het kader van uw behandeling worden er allerlei gegevens over u verzameld. U kunt erop rekenen dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. De computerbestanden waarin uw gegevens worden opgenomen zijn streng beveiligd en uitsluitend toegankelijk voor medewerkers die direct of indirect bij uw behandeling zijn betrokken. Zij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. 

De gegevens die in het kader van de zorgverlening verzameld worden, kunnen in niet direct tot uw persoon herleidbare vorm gebruikt worden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek (zie: ‘Gebruik van uw gegevens voor kwaliteitszorg’ en ‘Gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek’). We gaan er van uit dat u daar geen bezwaar tegen heeft.

Bewaartermijn van uw medische gegevens

De wetgeving schrijft voor dat de in uw patiëntendossier opgenomen gegevens minimaal 20 jaar bewaard blijven. Deze termijn geldt vanaf het moment dat de gegevens in het dossier zijn opgenomen. Daarnaast zijn academische ziekenhuizen - zoals Amsterdam UMC - wettelijk verplicht om een gedeelte daaruit, het zogenaamde kerndossier, gedurende 115 jaar na uw geboortedatum te bewaren. Het kerndossier bevat o.a. ontslagbrieven, operatieverslagen en uitslagen van pathologisch onderzoek. 

Voor gegevens die worden verzameld in het kader van wetenschappelijk onderzoek kunnen afwijkende bewaartermijnen gelden. Hierover wordt u geïnformeerd als u om toestemming wordt verzocht om deel te nemen aan een onderzoek.

Inzage en kopie van uw patiëntendossier

U hebt het recht uw eigen patiëntendossier in te zien. Uw familieleden hebben alleen recht op inzage in uw dossier als u ze daartoe schriftelijk hebt gemachtigd. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten persoonlijk instemmen met het inzien van hun dossier door hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Wie 16 jaar of ouder is, beslist zelfstandig over (toestemming tot) inzage. 

Na uw overlijden blijft het beroepsgeheim van kracht. Dat betekent dat uw nabestaanden geen recht hebben om (delen van) uw dossier in te zien. Dit is alleen mogelijk als uw toestemming kan worden verondersteld of als er sprake is van zwaarwegende belangen. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een vertegenwoordiger na het overlijden inzage kan krijgen in uw dossier, dient u hiervoor bij leven een machtiging te verstrekken. Op de website van de NPCF staat daarvoor een voorbeeldbrief. 

Het origineel van uw dossier blijft altijd in Amsterdam UMC, maar u kunt een kopie aanvragen van het complete dossier of een gedeelte daarvan. Binnen één jaar na uw laatste contact met Amsterdam UMC vraagt u dit aan bij (de polikliniek van) uw behandelend arts. U kunt hiervoor gebruik maken van het ‘Formulier Aanvraag kopie medisch dossier bij de polikliniek’. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij de poliklinieken en bij de afdeling Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang (A0). 

Als uw laatste contact met Amsterdam UMC meer dan één jaar geleden is, kunt u een schriftelijke aanvraag indienen bij het secretariaat Zorgsupport. Deze aanvraag moet voorzien zijn van uw handtekening en een kopie van uw identiteitsbewijs. Indien gewenst, kunt u hiervoor gebruik maken van het 'Formulier aanvraag kopie medisch dossier bij Zorgsupport' dat verkrijgbaar is bij de afdeling Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang (A0 locatie AMC). Houdt u er rekening mee dat het minimaal 3 à 4 weken duurt voordat uw aanvraag afgehandeld is. Voor het verstrekken van kopieën worden geen kosten in rekening gebracht.

Opvragen van röntgenfoto’s, MRI- en CT-scans

Als u uw röntgenfoto’s, MRI- en/of CT-scans op een cd-rom wilt hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij het Röntgenarchief. Dit archief is gevestigd op de 1e etage van bouwgedeelte B, ruimte 217.1 (B1-217.1). De openingstijden zijn van 8.30 uur tot 16.30 uur. De door u gewenste röntgenfoto’s en/of scans worden op een cd-rom gebrand. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Deze tijdsduur is afhankelijk van het aantal en de grootte van de röntgenfoto’s en/of scans. 

U moet een geldige patiëntenpas of legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) laten zien. Als u iemand anders uw cd-rom wilt laten ophalen, dan kunt u hiervoor zelf een machtiging opstellen en ondertekenen. De door u gemachtigde persoon moet zijn/haar en uw legitimatiebewijs laten zien. 
Als u buiten onze regio woont, dan kan de cd-rom naar uw huisarts opgestuurd worden. In dat geval neemt u telefonische contact op met het Röntgenarchief (020-5663003, tussen 8.30 en 16.30 uur).

Aanvulling, correctie en vernietiging van uw patiëntendossier

Het is mogelijk om uw dossier aan te vullen met informatie die u belangrijk vindt. U moet zich hiervoor wenden tot uw behandelend arts. 

In het geval u een correctie van uw dossier wenst, is het van belang of het al dan niet gaat om een feitelijke onjuistheid. Als het om een feitelijke onjuistheid gaat, moet u de verantwoordelijke arts verzoeken om de fout corrigeren. Als het daarentegen om een feitelijke juistheid gaat, die u niet in uw dossier vermeld wilt zien, dan moet u de aanvraag voor verwijdering richten aan het secretariaat Zorgsupport van locatie AMC (zie ‘Adressen’).

U kunt uw dossier laten vernietigen, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Gegevens die op uw verzoek moeten worden vernietigd, maar op grond van de Archiefwet nog moeten worden bewaard, worden ‘uit de roulatie genomen’. Deze gegevens worden bewaard door de Medische Directie tot het moment waarop de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn is verstreken. Voor vernietiging moet u een schriftelijke aanvraag indienen bij het secretariaat Zorgsupport van locatie AMC (zie ‘Adressen’).

Gebruik van uw gegevens voor kwaliteitszorg

Amsterdam UMC streeft er voortdurend naar de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Om die reden beschikt het ziekenhuis over een groot aantal kwaliteitssystemen, waaronder een systeem voor het melden en analyseren van incidenten (onbedoelde gebeurtenissen). Voor deze kwaliteitssystemen kan het nodig zijn om gegevens uit patiëntendossiers te gebruiken. Wij gaan er van uit dat u daartegen geen bezwaar hebt.

Gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

De gegevens die in het kader van de zorgverlening verzameld worden, kunnen ook gebruikt worden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Medisch-wetenschappelijk onderzoek is erop gericht de veiligheid en werkzaamheid van nieuwe behandelmogelijkheden te onderzoeken. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd door uw eigen behandelaar, maar ook door andere onderzoekers. Vanzelfsprekend gelden in dit kader strenge privacyregels. Er mag alleen in een niet tot de persoon herleidbare vorm over dergelijk onderzoek worden gepubliceerd. U bent in dergelijke publicaties nooit herkenbaar. 

Wij gaan er van uit dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Als dat wel het geval is, kunt u dat bij uw behandelend arts kenbaar maken.

Nederlandse Kankerregistratie

Gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland worden niet alleen opgenomen in het ziekenhuisdossier, maar ook in de Nederlandse Kankerregistratie. Het doel daarvan is het verbeteren van de kwaliteit van de kankerzorg en het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek. U heeft ten aanzien van deze registratie dezelfde rechten als hierboven genoemd met betrekking tot uw ziekenhuisdossier.

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is een landelijke databank met betrouwbare gegevens van alle patiënten met kanker. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze databank. In de folder Registratie van kanker leest u waarom gegevens over kanker worden vastgelegd. Hierin staat ook beschreven wat de rechten zijn van patiënten en de voorwaarden en plichten van IKNL voor het beheer van deze gegevens.

Uw medische gegevens delen met behandelaren van andere zorginstellingen

Als u naast Amsterdam UMC ook bij andere zorgverleners onder behandeling bent of in de toekomst komt, kan het in uw belang zijn om uw gegevens met hen te delen. Voor het uitwisselen van uw gegevens met andere zorgverleners via een elektronisch uitwisselingssysteem hebben wij uw toestemming nodig. Als u geen toestemming geeft zullen uw gegevens niet beschikbaar gesteld worden via het uitwisselingssysteem. Uw gegevens kunnen dan uiteraard wel door u of uw externe behandelaren via reguliere kanalen opgevraagd worden.

Waar geeft u toestemming voor?

Met uw toestemming zal Amsterdam UMC bekend maken welke medische gegevens beschikbaar zijn binnen Amsterdam UMC. De behandelaar buiten Amsterdam UMC met een behandelrelatie ontvangt een samenvatting van de gegevens en een overzicht van uw contactmomenten. Van de behandelaar buiten Amsterdam UMC wordt verwacht dat hij/zij bepaalt welke gegevens voor uw behandeling van belang zijn en kan overnemen in zijn eigen dossier.

U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Uw toestemming heeft geen einddatum. Na 5 jaar krijgt u een herinnering en de vraag of deze toestemming door u nog gewenst is. De consequenties van het intrekken vindt u onder de veel gestelde vragen. U kunt op de volgende manier toestemming geven of intrekken:

Waarom zou u uw medische gegevens digitaal beschikbaar stellen?

 • Uw zorgverlener buiten Amsterdam UMC kan de gegevens die voor uw behandeling van belang zijn direct inzien.
 • Onderzoeken die al uitgevoerd zijn hoeven meestal niet opnieuw te worden uitgevoerd omdat de resultaten hiervan al beschikbaar zijn.

Om welke medische gegevens gaat het?

De zorgverlener buiten Amsterdam UMC krijgt toegang tot het volledige dossier (uitgezonderd gegevens van de afdelingen Psychologie, Psychiatrie en Klinische genetica). Denk hierbij aan de volgende gegevens:

 • Uw naam, leeftijd, adres en Burgerservicenummer (BSN)
 • Algemene gegevens over uw gezondheid
 • Een overzicht van uw medische problemen, aandoeningen en behandelingen
 • Informatie over voorgeschreven medicijnen
 • Informatie over eventuele allergieën
 • Uitslagen zoals röntgenfoto’s, bloedwaarden en andere testuitslagen
 • Notities van zorgverleners waarin medische informatie over u is vastgelegd

Uw toestemming geldt voor alle in het dossier aanwezige informatie. Het is niet mogelijk om bepaalde informatie uit te sluiten.

Met welke zorginstellingen kunnen uw medische gegevens digitaal worden uitgewisseld?

Uw toestemming geldt voor alle behandelend zorgverleners in Nederland. In de praktijk zijn echter nog niet alle zorginstellingen aangesloten. Hier wordt hard aan gewerkt. Het doel is om uiteindelijk met zoveel mogelijk zorginstellingen in Nederland digitaal te kunnen uitwisselen.

Met de volgende instellingen is elektronische uitwisseling op dit moment mogelijk:

 • OLVG (locatie Oost en West), Amsterdam
 • Spaarne Gasthuis (locatie Hoofddorp en Haarlem)
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • St. Jansdal, Harderwijk
 • Radboud UMC, Nijmegen
 • UMCG, Groningen
 • Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis
 • St. Antonius Ziekenhuis

Als de zorginstelling waar u onder behandeling bent nog niet is aangesloten, dan zal de uitwisseling op andere wijze plaats moeten vinden. Mogelijk kunt u zelf enkele gegevens digitaal delen via Mijn Dossier. Lees hier meer over Mijn Dossier.

Uw toestemming geldt voor alle aangesloten zorginstellingen. Het is niet mogelijk om bepaalde ziekenhuizen uit te sluiten. Zorgverzekeraars, keuringsartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen krijgen geen toegang tot de patiëntengegevens in het patiëntendossier via het elektronisch uitwisselingssysteem.

Controle op inzage

Met de ziekenhuizen waarmee we digitaal gegevens kunnen uitwisselen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik en over hoe er toegang kan worden verkregen tot de informatie. Een zorgverlener moet altijd een actuele behandelrelatie met u hebben om uw dossier te kunnen raadplegen. In spoedsituaties kunnen hierop uitzonderingen worden gemaakt.

Amsterdam UMC controleert actief op inzage in uw dossier. In een zogenoemd logbestand wordt geregistreerd wie, wanneer toegang heeft gehad tot gegevens in het patiëntendossier. U heeft het recht om het logbestand van uw dossier in te zien. Vermoedt u dat er sprake is van onrechtmatige inzage in uw dossier, meld dit dan bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Dit is de contactpersoon voor de bescherming van uw privacy (bereikbaar via privacy@amsterdamumc.nl).

Veelgestelde vragen

Ik wil mijn toestemming intrekken, wat zijn hiervan de gevolgen?

Als u uw verleende toestemming wilt intrekken, dan kunt u hiervoor een baliemedewerker benaderen of een verzoek indienen via Mijn Dossier. Het intrekken van de door u verleende toestemming heeft wel gevolgen, te weten

 • Reeds gedeelde gegevens zijn mogelijk door een van uw behandelaren overgenomen en opgeslagen in een EPD buiten Amsterdam UMC. Dit doen zij om te kunnen onderbouwen op basis van welke gegevens keuzes in uw behandeling zijn gemaakt (hiervoor zijn zorgverleners bij wet verplicht). Dit kunnen wij niet terugdraaien. Wel kunt u in de andere zorginstelling een verzoek voor vernietiging aanvragen.
 • Uw behandelaren buiten Amsterdam UMC kunnen niet langer digitaal een actueel overzicht van uw gezondheid opvragen.

Ontvang ik een bewijs dat ik toestemming heb verleend?

Nee, u ontvangt geen bewijs dat u toestemming hebt verleend. Bij een bezoek aan het ziekenhuis kan de baliemedewerker nakijken of u toestemming hebt gegeven. Ook kunt u dit zelf zien via Mijn Dossier.

Hoe kan ik toestemming geven voor mijn kind?

Hierover leest u meer in de algemene voorwaarden van Mijn Dossier.

Hoe zit het met wet- en regelgeving voor het digitaal uitwisselen van medische gegevens?

Zorginstellingen moeten ervoor zorgen dat hun informatiesystemen veilig zijn en goed worden beheerd. Zij moeten technische en organisatorische maatregelen nemen, die overeenstemmen met de stand van de techniek, zodat de beschikbaarheid, juistheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens worden beschermd. Bovendien heeft iedere zorgverlener een geheimhoudingsplicht. Uw zorgverlener is verplicht uiterst zorgvuldig om te gaan met uw gegevens.

Ik word behandeld in een nog niet aangesloten zorginstelling of een zorginstelling in het buitenland. Wat nu?

Als uw zorginstelling niet is aangesloten bij het elektronisch uitwisselingssysteem, dan kunnen uw gegevens worden opgevraagd via andere reguliere kanalen. Hiervoor wordt eveneens uw toestemming gevraagd. U kunt eventuele andere vragen over het elektronisch uitwisselingssysteem stellen aan Digipunt via digipunt@amsterdamumc.nl of 020 - 444 3336 (op werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur).

Adressen

Afdeling Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang locatie AMC
Polikliniek A0 (9.00-12.30 uur en 13.00-15.30 uur)
Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
Tel. 020-56 63355
E-mail: patientenvoorlichting@amc.nl

Secretariaat Zorgsupport locatie AMC
Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam

Functionarissen Gegevensbescherming (FG)
E-mail: privacy@amsterdamumc.nl 

Digipunt Mijn Dossier
E-mail: digipunt@amsterdamumc.nl
Tel. 020 - 444 3336

Klik hier voor de printversie van Uw medisch dossier