Kosten en betaling

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Wel bent u bijna altijd een eigen risico verschuldigd.

Let op: voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg geldt een ander financieringsmodel: het zorgprestatiemodel. Deze staat lager op deze pagina.

Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U bent dan wel bijna altijd eerst het met uw zorgverzekeraar afgesproken eigen risico verschuldigd (namelijk voor kosten die vergoed worden uit de basisverzekering). Maar toch ook voor uzelf kan een bezoek aan of verblijf in het AMC financiële gevolgen hebben. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de kosten van uw behandeling worden betaald. Het is daarom raadzaam om - voordat u een afspraak maakt in het AMC - bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de kosten worden vergoed en of u uw eigen risico of een eigen bijdrage verschuldigd bent.

Wat kost een behandeling?

Het AMC spreekt met zorgverzekeraars voor elke DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) of elk zorgproduct een prijs af. De prijs van de DBC is gebaseerd op het gemiddelde van de kosten die voor alle vergelijkbare behandelingen gemaakt worden. Dat betekent dat niet iedere scan, verpleegdag of ander onderdeel van de behandeling apart in rekening wordt gebracht. Aangezien een DBC een gemiddelde is, kan het zijn dat bij u meer of minder dan het aantal onder de DBC vallende verrichtingen zijn gedaan. Dat is een consequentie van het DBC-systeem.

Pas als uw behandeling beëindigd is, kan een ziekenhuis alle gegevens over de geleverde zorg naar een centrale (beveiligde) computer van de onafhankelijke stichting DBCOnderhoud sturen. Vanaf dat moment is voor zowel het ziekenhuis als de patiënt de prijs van de behandeling duidelijk. Na beëindiging van de behandeling ontvangt de zorgverzekeraar (en/of de patiënt, afhankelijk van de polisvoorwaarden) de rekening. U moet er rekening mee houden dat u een eventuele nota van de zorgverzekeraar pas na geruime tijd ontvangt.

Indicatie van de prijs, voorafgaande aan de behandeling

De definitieve prijs van een zorgproduct wordt dus pas bepaald nadat alle onderzoeken en behandelingen zijn uitgevoerd. Het is daarom voor zorgverleners lastig om voorafgaand aan de behandeling inzicht in de prijs te geven. Vaak is immers bij een eerste consult noch de exacte diagnose, noch de precieze behandeling duidelijk. 

U kunt evenwel voorafgaand aan de behandeling een indicatie van de prijs vragen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar dbc@amc.nl. Het helpt ons om uw vraag te beantwoorden als u in uw e-mail de volgende gegevens vermeldt:

  • uw patiëntnummer (als u al onder behandeling bent in het AMC);
  • het specialisme dat uw behandeling uitvoert en de naam van uw behandelend specialist;
  • de diagnose en behandeling die wordt verwacht.

Als u na de prijsindicatie besluit een behandelovereenkomst te sluiten, kan het goed zijn dat de prijs wijzigt als gevolg van de diagnose of de behandeling. U kunt vanzelfsprekend steeds tussentijds vragen om inzicht in de op dat moment geldende (gewijzigde) prijsindicatie. Dit kunt u doen zolang de behandeling nog niet door het AMC is uitgevoerd. U bent dan wel verplicht om de kosten van de al door AMC gedane verrichtingen te betalen. 

De ziektekostenverzekeraars vergoeden de behandeling door de medisch specialist in principe alleen als er verwijzing heeft plaatsgevonden. Wanneer uw ziektekostenverzekeraar vergoeding weigert omdat een verwijzing ontbreekt, dan moet u de kosten van behandeling door de specialist zelf betalen.

U bent niet verzekerd

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht zich voor ziektekosten te verzekeren. Als u zich bij het AMC meldt en u bent niet verzekerd, adviseren wij u alsnog een zorgverzekering te sluiten.
Als u desondanks niet verzekerd bent, moet u de volledige kosten van de behandeling en opname in het ziekenhuis zelf betalen. In dat geval geldt voor u de zogeheten ‘passantenprijs’. Deze passantenprijs is een indicatie van de totaalprijs voor een behandeling of verrichting zonder complicaties. Het bedrag is opgebouwd uit alle ziekenhuiskosten en het honorarium van de specialist(en). In een academisch ziekenhuis kunnen de kosten van een behandeling hoger zijn dan in een niet-academisch ziekenhuis. Passantenprijzen zijn hogere prijzen dan de prijzen die met zorgverzekeraars zijn afgesproken. De passantenprijslijsten zijn gepubliceerd op de website.

Als het om een niet-acute behandeling gaat, vragen wij onverzekerde patiënten vooraf om een financiële zekerheidstelling. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een voorschot of een bankgarantie. Als u een voorschot contant betaalt, dan krijgt u namens het AMC een kwitantie. Als u een voorschot met een bankoverschrijving betaalt, dan hebt u het bewijs van betaling zelf al. Dit voorschot moet door u betaald zijn vóór de eerste afspraak op de polikliniek. Pas nadat de voorschotnota is betaald ontvangt u een afspraak op de polikliniek. Voorafgaande aan de afspraak krijgt u een verklaring toegestuurd waarin u heeft bevestigd dat u op de hoogte bent dat de kosten voor eigen rekening komen.

Het door u betaalde voorschot is slechts een aanbetaling. Als het voorschot of bankgarantie achteraf ontoereikend blijkt te zijn, zal het AMC het resterende bedrag na afloop van de behandeling aan u in rekening brengen. Een teveel betaald bedrag zal worden teruggestort door het AMC.

U bent verzekerd

Ziekenhuiszorg wordt alleen vergoed als u een verwijzing heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Als u zonder rechtsgeldige verwijzing een afspraak maakt, vergoedt de zorgverzekeraar de kosten niet. 
Als u tegen ziektekosten verzekerd bent en met een geldige verwijsbrief door uw huisarts of een andere zorgverlener naar het AMC verwezen bent, dan wordt de meeste zorg die het AMC levert vergoed door de zorgverzekeraar. 

In sommige gevallen wordt een behandeling alleen door de zorgverzekeraar vergoed wanneer deze vooraf een garantie heeft afgegeven. Hebt u een buitenlandse verzekering, dan vraagt u zelf een garantie aan bij uw zorg- of reisverzekering en stuurt deze naar het AMC. U ontvangt hierover een brief met daarin de gegevens die nodig zijn voor de garantie.

Wanneer moet u zelf (een deel van) de kosten betalen?

Ook als u verzekerd bent moet u in de hieronder genoemde gevallen (een deel van) de kosten van de behandeling zelf betalen:

Eigen risico en eigen bijdrage

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor ontvangen zorg. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks (wettelijk) vastgesteld. Dat betekent dat u het eerste deel van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Bij sommige verzekeraars kan de verzekerde het eigen risico vrijwillig verhogen.
Bij bepaalde behandelingen is het mogelijk dat u de kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen (‘eigen bijdrage’). Dit is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Wij gaan ervan uit dat u, voordat u een behandeling in het AMC ondergaat, bij uw zorgverzekeraar informeert naar de vergoeding.

Uw zorgverzekeraar heeft geen contract met het AMC

De meeste zorg die het AMC verleent, valt onder de basisverzekering. De overheid stelt jaarlijks vast wat tot de basisverzekering behoort. Het ziekenhuis dient de rekening van een zorgproduct dat onder de basisverzekering valt, rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar. Een contract tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis is hiervoor wel een voorwaarde.

Het is overigens niet zo dat als u verzekerd bent bij een gecontracteerde zorgverzekeraar, automatisch alle zorg vergoed wordt. Dit hangt af van uw polisvoorwaarden.

Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het AMC, dan brengt het AMC de passantenprijs in rekening. De passantenprijzen zijn te vinden op de website van het AMC. U kunt de rekening vervolgens bij uw zorgverzekeraar declareren. Uw zorgverzekeraar vergoedt dan mogelijk (een gedeelte van) de rekening. Informeert u daarom altijd van te voren bij uw zorgverzekeraar op welke zorg u aanspraak heeft en of deze zorg in het AMC vergoed wordt.

U heeft een budgetpolis

Sinds 2014 hebben zorgverzekeraars zogenoemde budgetpolissen ingevoerd. Met zo'n budgetpolis kunnen patiënten ook voor zorg uit de basisverzekering alleen bij gecontracteerde ziekenhuizen terecht. Het AMC is door geen enkele zorgverzekeraar met deze budgetpolissen gecontracteerd. Wij verwachten van u dat u vóór uw behandeling controleert of uw zorgverzekeraar voor uw polis afspraken heeft gemaakt met het AMC over de vergoeding. Als uw zorgverzekeraar geen afspraak heeft gemaakt met het AMC, betaalt u in principe de kosten zelf voorafgaand aan uw polikliniek bezoek.

Onverzekerde zorg

In Nederland is bij wet bepaald welke zorg gedekt is vanuit de basisverzekering. Wanneer uw behandeling niet tot het basisverzekeringspakket behoort, dan wordt deze in principe niet vergoed. Bent u echter aanvullend verzekerd, dan komt u mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding. Dat hangt af van de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. Neemt u daarvoor contact op met uw zorgverzekeraar. Als de verzekeraar vergoeding weigert moet u de behandeling zelf betalen. Het AMC is er niet verantwoordelijk voor als achteraf blijkt dat u (een deel van) de kosten zelf moet betalen.
De kosten voor onverzekerde zorg betaalt u aan het AMC, voorafgaande aan de behandeling. Pas nadat u de kosten betaald heeft wordt u uitgenodigd voor een afspraak.

Meer weten?

Voor algemene vragen over de tarieven in het AMC kunt u bellen met (020) 5663149. De Algemene Voorwaarden voor Patiënten van het AMC zijn gedeponeerd bij de Rechtbank van Amsterdam onder het nummer 36/2013. Deze zijn gepubliceerd op de website van het AMC en ook kosteloos te verkrijgen bij de balie Patiëntenregistratie (A0).

Klik hier voor de printversie van Kosten en betaling van uw behandeling

Kosten en betaling zorg Psychiatrie

Hieronder leest u meer over de kosten en betaling voor zorg op de afdeling Psychiatrie. Voor de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg geldt het landelijke zorgprestatiemodel. Wilt u meer weten over het zorgprestatiemodel? Bekijk dan de website www.zorgprestatiemodel.nl voor meer informatie of bekijk het onderstaande filmpje.

Accepteer alle cookies om deze video te bekijken.

Wat kost uw behandeling?

Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling eruit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom zijn de totale kosten van uw behandeling meestal niet vooraf bekend.

Hoe zijn de tarieven voor de zorgprestaties bepaald?

De afdeling Psychiatrie brengt alle onderdelen van een behandeling in rekening volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen ‘zorgprestaties’. De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Bij het bepalen van de maximumtarieven is rekening gehouden met:

  1. Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater heeft een hoger tarief dan een verpleegkundige.
  2. Het type consult. Het tarief voor een diagnostiek consult is hoger dan het tarief voor een behandel consult.
  3. De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe hoger het tarief.
  4. De plek van het consult. Het tarief voor een consult in een specialistische instelling is hoger dan het tarief voor een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

Hoe worden uw afspraken geregistreerd en gefactureerd?

De rekening van uw behandeling wordt op een veilige manier naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Onze zorgverleners registreren en declareren uw afspraken op basis van de geplande tijd. Gepland wil zeggen dat de duur van de afspraak voor de start van de afspraak is vastgelegd.  Zo kunt u later controleren of de geplande tijd klopt met de tijd die op het declaratie-overzicht staat.

Let op: als uw afspraak meer dan 15 minuten langer of korter duurt dan de geplande tijd, registreert uw zorgverlener de tijd die de afspraak in werkelijkheid heeft geduurd. De geplande tijd wordt dan aangepast na de afspraak.

Heeft u vragen over de kosten & betaling van uw behandeling? U kunt mailen naar de medische administratie psychiatrie: map@amsterdamumc.nl.