Taken

De cliëntenraad richt zich op de in de Wmcz vastgelegde taken en bevoegdheden. De cliëntenraad heeft onder andere het recht van advies over: samenwerking of fusie met een andere instelling, kwaliteitsbeleid, belangrijke wijzigingen in de organisatie en de benoeming van de leden van de raad van bestuur.

Belangrijkste vragen die de cliëntenraad bij alles stelt zijn: Is het patiënten perspectief meegenomen? Hoe worden patiënten betrokken? Wat betekent dit voor de patiënt? Hierbij maakt de CR onder meer gebruik van de uitkomsten vanuit de Patiëntervaringsmeting en uitkomsten van onderzoeken via het Amsterdam UMC digitale patiëntenpanel. Op deze manier is de cliëntenraad goed op de hoogte van wat belangrijke (verbeter) thema’s zijn binnen het ziekenhuis vanuit patiëntperspectief.

In 2021 hebben de toenmalige cliëntenraden van het VUmc en het AMC in het kader van de voorgenomen fusie steeds gezamenlijk advies uitgebracht. Voorbeelden van uitgebrachte adviezen zijn:

  • Kaderbrief 2022
  • Samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoek (ziekenhuis) op gebied van urologische oncologie
  • Samenwerking met Cardiologie Centra Nederland
  • Samenwerking met Leiden University Medical Center (LUMC) op gebied van cardio-thoracale chirurgie
  • Wave 4: lateralisatie en concentratie van zorg ihkv van de fusie tussen VUmc en AMC
  • Lid raad van bestuur
  • Lid raad van toezicht
  • Benoeming klachtencommissie

Voor de adviezen die door clientenraad Amsterdam UMC in 2022 zijn uitgebracht, verwijzen wij naar het jaarverslag 2022