Taken

De cliëntenraad richt zich op de in de Wmcz vastgelegde taken en bevoegdheden. De cliëntenraad heeft onder andere het recht van advies over: samenwerking of fusie met een andere instelling, kwaliteitsbeleid, belangrijke wijzigingen in de organisatie en de benoeming van de leden van de raad van bestuur.

Belangrijkste vragen die de cliëntenraad bij alles stelt zijn: Is het patiënten perspectief meegenomen? Hoe worden patiënten betrokken? Wat betekent dit voor de patiënt? Hierbij maakt de CR onder meer gebruik van de uitkomsten vanuit de Patiëntervaringsmonitor en uitkomsten van onderzoeken via het Amsterdam UMC digitale patiëntenpanel. Op deze manier is de cliëntenraad goed op de hoogte van wat belangrijke (verbeter) thema’s zijn binnen het ziekenhuis vanuit patiëntperspectief.

Vooruitlopend op de aanstaande juridische fusie van AMC en VUmc tot Amsterdam UMC zijn beide afzonderlijke cliëntenraden reeds gefuseerd sinds 1 januari 2022.

Voor de adviezen die door cliëntenraad Amsterdam UMC in 2022 zijn uitgebracht, verwijzen wij naar het jaarverslag 2022.

In 2023 zijn tot en met het derde kwartaal de volgende gevraagde adviezen uitgebracht alsmede één ongevraagd advies:

  • De zevende stap van de verschuiving van de zorg binnen beide locaties als gevolg van de fusie. Intern worden dit lateralisaties genoemd en als WAVE 7 aangeduid. WAVE 7 betreft met name onderdelen van neurologische zorg en de acute zorg.
  • Het uitbreiden van de al enige jaren bestaande samenwerking tussen het oude AMC en Dianet op gebied van dialysezorg. In de praktijk betekent dit het verplaatsen-uitplaatsen van de dialyseafdeling van locatie VUmc naar de externe zorgaanbieder Dianet.
  • Een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van complexe leverziekten tussen het Leids Universitair Medisch Centrum en Amsterdam UMC
  • De benoeming van een nieuwe voorzitter voor de raad van bestuur Amsterdam UMC per 1 november a.s.
  • Het beleid ongewenste omgangsvormen door bezoekers en patiënten, waarbij communicatie een cruciale rol speelt.
  • Een voordracht benoeming van een decaan, tevens lid van de rad van bestuur Amsterdam UMC.
  • De kaderbrief, met daarin de nadere invulling van strategie, de begroting en waarin het jaarplan 2024 uiteengezet wordt.