De Polikliniek Mens en Arbeid van Amsterdam UMC adviseert aan mensen met complexe gezondheidsklachten die mogelijk veroorzaakt worden door en/of gevolgen hebben voor het werk. Onze missie en visie is dat iedereen recht heeft op een veilige en gezonde werkomgeving én dat voorkomen beter is dan genezen.

Inleiding

U bent doorverwezen naar de Polikiliniek Mens en Arbeid (PMA) voor verder onderzoek naar uw gezondheidsklachten met een mogelijke werkrelatie. Bij het maken van uw afspraak heeft u deze folder ontvangen. In deze folder vindt u informatie over het voortraject en de intake, het onderzoek, het artsenoverleg, het uitslaggesprek, de verslaglegging, onze deskundigen en de contactgegevens.

Voortraject en intake

Onze deskundigen zijn bedrijfsartsen die zich verder hebben gespecialiseerd in een medisch onderwerp in relatie tot arbeid (klinisch arbeidsgeneeskundigen). Ook werken medisch specialisten, psychologen en arbeidshygiënisten bij de PMA.
Vooraf aan de intake kunt u een vragenlijst van ons ontvangen. Een klinisch arbeidsgenees-kundige voert de intake en het onderzoek uit, en bestudeert de beschikbare informatie voorafgaand aan de intake.
Als blijkt dat er informatie ontbreekt, kan onze arts u om deze informatie vragen of, na uw schriftelijke toestemming, informatie opvragen bij uw behandelend arts. Het is mogelijk dat er geen arts betrokken is bij de intake of het onderzoek wanneer u bent verwezen naar één van onze psychologen.
Bij de start van het intakegesprek bespreekt de arts of de psycholoog de verwijsreden, de vraagstelling, het onderzoeksplan en de werkwijze van verslaglegging met u. U kunt in dit gesprek ook aangeven wat uw verwachtingen zijn van het onderzoek. De mogelijke uitkomsten van het onderzoek worden met u besproken net zoals uw rechten en plichten.

Onderzoek

Om een beter beeld te krijgen van uw gezondheidsklachten verricht de arts een anamnese en een (lichamelijk) onderzoek. Het onderzoek kan eventueel uitgebreid worden met:

  • Aanvullend onderzoek zoals onder andere een longfunctie test, een allergie test, een bloedonderzoek of een neuropsychologisch onderzoek.
  • Aanvullend onderzoek door een medisch specialist; onze deskundigen hebben korte lijnen met de collega’s in Amsterdam UMC.
  • Een werkplek onderzoek. Een arbeidshygiënist of een arts gaat naar uw werkplek en beoordeelt de werkomstandigheden en verricht zo nodig metingen.

Voor dit aanvullende onderzoek ontvangt u een nieuwe afspraak.

Uitslaggesprek

De betrokken deskundigen bespreken de uitslag van de uitgevoerde verrichtingen in een gezamenlijk overleg en stellen een conclusie op. De arts stelt u in een uitslaggesprek op de hoogte van de resultaten en de conclusie. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Het uitslaggesprek kan telefonisch, digitaal, of fysiek in Amsterdam UMC plaatsvinden. Bij dit gesprek zijn zo nodig ook andere betrokken deskundigen van de PMA aanwezig. Uiteraard is er ruimte om van gedachten te wisselen en kunt u vragen stellen aan de deskundigen.

Verslaglegging

De arts legt de resultaten en de conclusies vast in een conceptverslag. U ontvangt het vastgestelde verslag via een beveiligde e-mail of per post. U heeft dan twee weken de mogelijkheid om feitelijke onjuistheden in het verslag, met uitzondering van de resultaten en conclusie, te corrigeren. U kunt de arts vragen om de correcties in het verslag op te nemen. Dit heet het correctierecht. Na aanpassing van eventuele feitelijke onjuistheden stelt de arts het eindverslag vast, en u en uw verwijzer ontvangen deze definitieve versie.

Bij een expertise onderzoek kan het zijn dat u ook het recht heeft om het uitbrengen van het eindverslag naar de verwijzer tegen te houden. Dit heet het blokkeringsrecht. In dat geval ontvangt de verwijzer niet het eindverslag maar wel een bericht dat u het verslag blokkeert. Dit recht is van toepassing bij een onderzoek met mogelijk juridische consequenties.
Of in uw situatie sprake is van expertise onderzoek zal de arts vooraf met u bespreken.

Alle medische informatie van de verwijzing tot het eindverslag bewaart de arts in uw elektronische dossier. Dit dossier kunt u inzien in Mijn Dossier (Amsterdam UMC).

Deskundigen PMA

Bij onze deskundigen staat u als patiënt centraal. De deskundigen zijn gespecialiseerd in verschillende (medische) onderwerpen en werken volgens wettelijke en ethische regels waaronder het beroepsgeheim en de privacy wetgeving (AVG). De deskundigen zijn geregistreerd in het register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) of in de voor hen geldende kwaliteitsregisters. Hiermee bewaken wij de kwaliteit van de beroepsuitoefening en handelen zij deskundig en zorgvuldig.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de Polikliniek Mens en Arbeid. Wij helpen u graag verder.

Tel: 020 - 566 3801 (maandag t/m donderdag 9.00 tot 12.00 uur)

E-mail: mensenarbeid@amsterdamumc.nl Website: www.mensenarbeid.nl

Polikliniek Mens en Arbeid Meibergdreef 9

Afdeling Public and Occupational Health 1105 AZ Amsterdam

Amsterdam UMC, locatie AMC Postbus 226600, 1100 DD