Hoofd-halskanker

CISLOW (Hoofdonderzoeker: Dr. J. Voortman)

Wekelijks lage-dosis versus drie-wekelijks hoge-dosis cisplatinum chemoradiatie bij hoofd-halskankerpatiënten met lage skeletspiermassa

Meer informatie

MS202359 XRAY VISION (Hoofdonderzoeker Dr. J. Buter)

Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd fase III-onderzoek met 2 behandelgroepen ter beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van xevinapant en radiotherapie vergeleken met placebo en radiotherapie voor het aantonen van verbetering van de ziektevrije overleving bij deelnemers met gereseceerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied, die een hoog risico lopen op recidief en die niet in aanmerking komen voor een hoge dosis cisplatine

Meer informatie

EORTC2120/RAVINA (Hoofdonderzoeker: Dr. J. Voortman)

Radiotherapie plus xevinapant of placebo bij oudere patiënten met lokaal gevorderd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied: een gerandomiseerd fase II-onderzoek.

Meer informatie