Heeft u een tumor (kanker) in het spijsverteringskanaal? Het expertisecentrum GIOCA (Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam) levert topzorg op het gebied van deze tumoren. U kunt altijd binnen 5 werkdagen terecht op de polikliniek voor de GIOCA-dag. 

Op deze dag wordt u onderzocht en gediagnosticeerd en gaat u meestal naar huis met een duidelijke diagnose en behandelplan. U ziet ook alle medisch specialisten van verschillende disciplines op een en dezelfde dag. De behandeling voor slokdarm-maagkanker en HPB (alvleeskliertumoren, galweg- en levertumoren) tumoren vindt plaats op locatie VUmc van Amsterdam UMC en de behandeling voor colorectale tumoren op locatie AMC. 

Het beste centrum voor gastro-intestinale oncologie

Het GIOCA wil het beste centrum voor gastro-intestinale oncologie van Nederland zijn en op dit gebied een internationale positie verwerven.

Kernprincipes van expertisecentrum GIOCA

 • Het expertisecentrum GIOCA biedt gespecialiseerde, multidisciplinaire oncologische zorg aan mensen met een gastro-intestinale tumor.
 • U wordt na een juiste verwijzing binnen 5 werkdagen ontvangen op het expertisecentrum GIOCA dat bekend staat om haar persoonlijke en verzorgende karakter.
 • U wordt op één dag onderzocht en gediagnosticeerd en gaat naar huis met een duidelijke diagnose en een helder behandelplan.
 • U heeft een behandelend specialist als vast aanspreekpunt en een oncologisch verpleegkundige als begeleidend casemanager; een gastheer of gastvrouw zorgt voor praktische ondersteuning.
 • De behandeling in het AMC, OLVG of het Flevoziekenhuis (of het verwijzend ziekenhuis) start binnen 3 weken.

Zorg

 • Bij iedere verwijzing wordt triage uitgevoerd om het juiste (aanvullende) diagnostische traject te bepalen.
 • Formulering van de diagnose en het behandelplan vindt plaats binnen het multidisciplinair overleg (MDO); hieraan nemen alle relevante medisch specialisten en verpleegkundigen deel.
 • Diagnostiek, behandeling en follow-up zijn state of the art en vastgelegd in protocollen, complicaties worden systematisch geregistreerd.
 • Specialistische oncologische zorg wordt continu gewaarborgd en resultaten worden constant gemeten.
 • Ondersteunende zorg maakt deel uit van de zorg.
 • Kwaliteitsaccreditaties – conform normering Nederlandse Vereniging Voor Heelkunde (NVVH) en Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) – worden nagestreefd voor alle betrokken disciplines.
 • Resultaten van behandelingen en kwaliteit van zorg worden gemeten in de vorm van PROM’s (Patiënt Reported Outcome Measures), resultaten van tevredenheidstudies onder bezoekers worden gepubliceerd op GIOCA: expertisecentrum voor gastro-intestinale kanker.

Onderzoek & onderwijs bij expertisecentrum GIOCA

 • Het GIOCA investeert in innovatie; het voortdurend vergaren en overdragen van kennis en kunde versterkt de positie van het GIOCA als (inter)nationaal expertisecentrum.
 • Het GIOCA neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek en hoogstaand onderwijs; er wordt gestreefd naar toename van expertise en het toepassen van evidence-based wetenschappelijk onderzoek voor en met patiënten.

Externe relaties

 • Het GIOCA onderhoudt een uitstekende relatie met verwijzers, partnerziekenhuizen, farmaceutische bedrijven en andere relevante organisaties waarmee intensief wordt samengewerkt.

De organisatie

Het GIOCA wil het beste centrum voor gastro-intestinale oncologie van Nederland zijn. Het is een expertisecentrum waar alle – voor dit vakgebied – relevante professionals intensief samenwerken om:

 • mensen de best mogelijke en meest innovatieve zorg te bieden;
 • binnen herkenbare thema’s vernieuwend onderzoek met internationale erkenning te initiëren en uit te voeren;
 • te zorgen voor een optimale kennisoverdracht waardoor een uitmuntende reputatie ontstaat op het gebied van opleiding en onderwijs.

Dagelijks bestuur van GIOCA

De uitstekende reputatie van het expertisecentrum en de multidisciplinaire oncologische topzorg die de polikliniek biedt, worden gewaarborgd en versterkt door een bestuur dat is aangesteld door de raad van bestuur van het AMC. Leden zijn:

 • Chris Bakker, Hoofdverpleegkundige

  • Jeanin van Hooft, MDL-arts,

samen vormen zij het WPM (werkplekmanagement)

:Adviesraad

Een adviesraad – de vertegenwoordiging van alle specialismen die bij het GIOCA betrokken zijn – ondersteunt en adviseert het GIOCA bestuur actief. Het bestuur overlegt intensief met de adviesraad over het initiëren en uitvoeren van projecten en processen en rapporteert regelmatig over de voortgang hiervan.

De adviesraad van het GIOCA bestaat uit bestuursleden van het GIOCA aangevuld met:

 • prof. dr. Coen Rasch (radiotherapie);
 • dr. Otto van Delden (radiologie);
 • prof. dr. Marc van de Vijver (pathologie);
 • dr. Roel Bennink (nucleaire geneeskunde);
 • prof. dr. Jan Paul Medema (Laboratorium voor Experimentele Oncologie & Radiobiologie, LEXOR).

Kerntaken

Het GIOCA bestuur formuleert en bewaakt kerntaken op het gebied van de drie academische taken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Het realiseren van deze kerntaken wordt onder meer getoetst aan:

 • Hoge mate van patiënttevredenheid.
  -Korte toegangstijden (< 5 werkdagen) en doorlooptijden (< 2-3 weken).
  -Patiënt Reported Outcome Measures (PROMS): beknopte vragenlijsten die patiënten invullen om te onderzoeken wat zij vinden van het resultaat van de behandeling die ze hebben ondergaan.
  -Uitstekende resultaten van klinische behandelingen.
  -Innoverende diagnostiek en therapie.
  • Verwijzingen uit heel Nederland en een goede relatie met verwijzers.
  • Grote aantrekkingskracht als werkplaats en opleidingsplaats voor de beste professionals.
  • (Inter)nationaal aanzien van medewerkers.
  • Uitstekende wetenschappelijke output.

Overige taken

Het GIOCA bestuur is verantwoordelijk voor samenwerkingsverbanden, fondsenwerving en public relations. Het GIOCA;

 • is gesprekspartner voor landelijke stichtingen en verenigingen;
 • werft op een actieve manier fondsen: diverse grotere geldstromen worden geëxploreerd en een tweetal promovendi zal aanvragen opzetten voor dergelijke fondsen;
 • onderhoudt op regionaal niveau contact met de twee partnerziekenhuizen op het gebied van gastro-intestinale oncologische zorg: het OLVG (voor pancreaschirurgie) en het Flevoziekenhuis (voor segmentresecties van colorectaal carcinoom). In de toekomst zijn meerdere regionale samenwerkingen te verwachten voor bijvoorbeeld complexe, hoogvolume chirurgie en radio- en chemotherapie;
 • streeft partnerschap na met relevante organisaties in binnen- en buitenland: onder andere met het DCCG, DOCG, DUCA, DPCG en DICA (nationaal) en EORTC (internationaal), farmaceutische bedrijven en zorgverzekeraars.

Communicatie

Het GIOCA profileert zich via meerdere kanalen. Resultaten van behandeling, onderzoek en methoden van onderwijs en opleiding worden als GIOCA-activiteit gepresenteerd op congressen en symposia en gepubliceerd in peer-reviewed medische tijdschriften.

Het GIOCA organiseert regelmatig eigen symposia en nascholingscursussen, en maakt zo veel mogelijk gebruik van digitale communicatiemiddelen. Patiënten en verwijzers kunnen informatie over de inrichting van de zorg, de behandelingen, de behandelaars en de mogelijkheden van deelname aan klinisch wetenschappelijk onderzoek vinden op de GIOCA-website.

Donatiemogelijkheden

Expertisecentrum GIOCA: Het AMC loopt voorop met wetenschappelijk onderzoek, zorg en onderwijs. We verbeteren onze zorg continu en initiëren regelmatig onderzoek naar nieuwe behandelmethoden. Daarbij leiden we studenten op tot topprofessionals die vakbekwaam zijn en zich kunnen verplaatsen in mensen met verschillende culturele achtergronden. Toewijding, initiatief, kennis en kunde, daar staat het AMC voor.

AMC Foundation

Via de AMC Foundation krijgen kansrijke projecten steun op het gebied van grensverleggend onderzoek, hoogstaand onderwijs en uitmuntende zorg. Deze projecten dragen bij aan het handhaven van AMC’s hoge zorgstandaarden en verdienen uw steun zonder meer.

GIOCA: oncologische sneldiagnostiek en topzorg

Een van deze kansrijke projecten is het Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam (GIOCA): sneldiagnostiek en topzorg voor mensen met een tumor in het spijsverteringskanaal.

Het GIOCA biedt in Nederland de meest specialistische topzorg aan mensen met gastro-intestinale kanker. Geen talloze bezoeken meer aan verschillende afdelingen van een ziekenhuis, maar sneldiagnostiek: alle onderzoeken op één dag en een behandeling binnen 3 weken. Deze specialistische oncologische topzorg willen we ook in de toekomst blijven garanderen. Uw steun is daarbij hard nodig.

Uw donatie

Dankzij uw donatie kunnen we succesvol blijven investeren in onderzoek en uitbreiding van expertisecentrum GIOCA. Steun expertisecentrum GIOCA en draag bij aan nog betere behandelingen voor nog meer patiënten met een tumor in het spijsverteringskanaal.

Persoonlijk gesprek

Graag lichten we het GIOCA en de verschillende mogelijkheden om een donatie te maken toe in een persoonlijk gesprek. Neem daarom voor meer informatie telefonisch of per e-mail.

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die gerust stellen. U kunt contact met ons opnemen:

 • Via de e-mail: gioca@amc.nl
 • Telefonisch zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur op telefoonnummer 020-4441100 (kies optie ‘colorectale poli AMC’)
 • Ook heeft de GIOCA-verpleegkundige een telefonisch spreekuur op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 020 – 566 3634.