De kinderarts heeft uw kind verwezen naar de kinderpsycholoog van de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie en Psychosociale zorg. In deze folder leest u over onze manier van werken.

Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie en Psychosociale zorg

De kinderpsychologen werken bij de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie en Psychosociale zorg. Deze afdeling vervult taken op het gebied van:

  • patiëntenzorg
  • onderwijs & opleiding
  • wetenschappelijk onderzoek

Bij de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie en Psychosociale zorg werken kinder- en jeugdpsychologen en psychologisch medewerkers.

Waarom moet uw kind naar de kinderpsycholoog?

Ziek zijn, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting betekenen voor

kinderen en hun omgeving. Omgaan met de lichamelijke, emotionele en sociale gevolgen

van de ziekte en de behandeling doet vaak een sterk beroep op het aanpassingsvermogen

van het kind, en hun omgeving (ouders, broertjes en zusjes). Bij kinderen kunnen klachten,

ziekte en behandeling de normale ontwikkeling bedreigen en/of de opvoeding verstoren.

Er kunnen ook problemen ontstaan die nadelig zijn voor het beloop van de medische

behandeling, denk bijvoorbeeld aan prikangst. Soms worden lichamelijke klachten mede

veroorzaakt of in stand gehouden door psychische of psychosociale problemen.

Het intakegesprek bij de kinderpsycholoog, wat is dat?

Is uw kind verwezen naar de kinderpsycholoog? Dan krijgt u telefonisch of schriftelijk

een afspraak voor een intake gesprek. Dit is het eerste gesprek. U komt, afhankelijk van

de leeftijd van uw kind, alleen of met uw kind naar het intakegesprek of logt in bij het videoconsult. In dit intakegesprek probeert de psycholoog een zo goed mogelijk beeld van de ontwikkeling en de

problemen van het kind te krijgen. Na de intake wordt vastgesteld of meer uitgebreid

psychodiagnostisch onderzoek nodig is, of welke vorm van behandeling of begeleiding

voor uw kind het meest geschikt is. In geval van een ontwikkelingsonderzoek of

intelligentietest wordt uw kind getest door een medewerker van de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie en Psychosociale zorg. De behandelend psycholoog bespreekt volgende stappen steeds met u in persoonlijke gesprekken.

Wat doet de kinderpsycholoog?

De kinderpsycholoog of psychologisch medewerker:

  • gaat in gesprek met u en/of uw kind;
  • neemt psychologische tests en vragenlijsten af;
  • kijkt en observeert naar het spel van uw kind.

Ook vragen wij u soms een of meerdere vragenlijsten in te vullen (eventueel online).

Wat is een kinderpsychologisch onderzoek?

Bij een kinderpsychologisch onderzoek wordt, afhankelijk van de vraagstelling, een keuze

uit testmateriaal gemaakt. Het onderzoek kan onder andere bestaan uit een ontwikkelings- of intelligentie-onderzoek. Soms vindt een aanvullend onderzoek plaats om inzicht

te krijgen in het sociaal-emotionele functioneren van het kind. Het testmateriaal is

afgestemd op het niveau en de leeftijd van het kind en bestaat uit spelmateriaal, vragen en

opdrachten.

Hoe lang duurt het kinderpsychologisch onderzoek?

Soms lukt het niet het kinderpsychologisch onderzoek in één afspraak af te ronden.

Er worden dan meerdere afspraken gemaakt. Dit hangt af van het soort onderzoek, de

werkhouding van uw kind en de mate van concentratie die uw kind kan opbrengen. In

principe zijn ouders niet bij het onderzoek aanwezig (behalve bij kinderen jonger dan 3

jaar). Het onderzoek is beslist geen lichamelijk onderzoek. De meeste kinderen vinden de

tests en ‘spelletjes’ leuk.

Moet uw kind iets meenemen naar het kinderpsychologisch onderzoek?

Gebruikt uw kind hulpmiddelen? Zoals bijvoorbeeld een bril, aangepast schrijfmateriaal,

schrijfmatje of iets dergelijks? Wilt u dit dan meenemen? Gebruikt uw kind medicijnen ?

Dan kunt u op de dag van het onderzoek gerust de normale dagelijkse dosis geven.

Wat is een adviesgesprek?

De uitkomsten van de vragenlijsten en de resultaten van het kinderpsychologisch

onderzoek worden door de kinderpsycholoog in een adviesgesprek met ouders en

(afhankelijk van de leeftijd van het kind) met het kind besproken. In het adviesgesprek doet

de kinderpsycholoog een voorstel voor een eventueel behandel- en/of begeleidingstraject.

Dit kan bij de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie en Psychosociale zorg zijn, of in de eigen woonomgeving. Soms heeft de kinderpsycholoog geen onderzoek gedaan. Dan zal naar aanleiding van de intakegesprek(ken) een behandelvoorstel worden gedaan.

Wanneer vindt het adviesgesprek plaats?

Wij streven ernaar het advies gesprek maximaal 4 weken na de laatste testochtend, of het

laatste gesprek te laten plaatsvinden.

Dossiervorming en rapportage

De informatie uit het medisch dossier is inzichtelijk voor uw behandelend psycholoog.

De psychologen en psychologisch medewerkers van de pediatrische psychologie

hebben een beroepsgeheim. De informatie die u aan de psycholoog of psychologisch

medewerker toevertrouwt, de inhoud van de gesprekken en de resultaten van de eventuele

onderzoeken worden strikt vertrouwelijk behandeld. Indien er meer psychologen

binnen een gezin betrokken zijn (bijvoorbeeld iemand voor het kind en iemand voor de

ouder) zullen de psychologen met u bespreken of informatie met elkaar gedeeld mag

worden. Gespreks- en onderzoeksverslagen worden als vertrouwelijk in het elektronisch

patiëntendossier opgeslagen en zijn daarmee alleen inzichtelijk voor de behandelend

psycholo(o)g(en). Als uw kind na een eerder afgesloten psychologisch traject bij de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie en Psychosociale zorg opnieuw wordt aangemeld voor psychologische ondersteuning

en u een ander behandelend psycholoog krijgt toegewezen, zullen de eerdere

aantekeningen voor deze nieuwe psycholoog inzichtelijk zijn. Over de bevindingen en

de conclusies wordt mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzend arts en,

voorzover van toepassing, aan andere behandelaars binnen het betrokken behandelteam.

Uiteraard gebeurt dit in overleg met u. In principe worden brieven in kopie aan de huisarts

verzonden. Via Mijndossier heeft u zelf ook inzage in de brieven. Mededelingen aan

andere behandelaars buiten Amsterdam UMC worden slechts gedaan met uw schriftelijke

goedkeuring. Via Mijndossier kunt u berichten sturen aan de pediatrische psychologie of

aan uw psycholoog. Deze berichten worden automatisch opgeslagen in uw dossier en zijn

als niet-vertrouwelijk zichtbaar voor het volledige behandelteam.

Wie geeft toestemming voor onderzoek en behandeling?

Beide ouders met het ouderlijk gezag moeten toestemming geven voor het onderzoek

en/of de behandeling van kinderen jonger dan 12 jaar. Kinderen tussen de 12 en 16

jaar moeten zelf ook instemmen met het onderzoek en/of de behandeling. Kinderen

ouder dan 16 jaar mogen alleen toestemming geven, toestemming van ouder(s) is

dan niet noodzakelijk. Voorafgaand aan het intakegesprek wordt u gevraagd een

toestemmingsformulier te tekenen.

Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

Gegevens die tot uw kind herleidbaar zijn, kunnen worden gebruikt voor onderwijs

en onderzoek, maar alleen indien dit vooraf aan u is gevraagd en u daar schriftelijk

toestemming voor heeft gegeven. Wanneer de gegevens niet te herleiden zijn tot uw kind,

dan kunnen deze zonder toestemming worden gebruikt. Indien u hiertegen bezwaar heeft,

dan dient u dit aan de psycholoog kenbaar te maken.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht en u komt er met de betrokkene(n) niet uit, of u weet niet wie

verantwoordelijk is, dan kunt u uw klacht online melden. Hierover kunt u meer lezen op de website: www.amsterdamumc.nl/nl/locatie-amc/klachten-en-claims.htm.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat

van de afdeling afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie en Psychosociale zorg. Hier kunt u ook

terecht voor het afzeggen of verplaatsen van een afspraak.

T (020) 566 56 74

De afdeling is bereikbaar via het secretariaat op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur. Voor

direct mailen met de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie en Psychosociale zorg: zorgsecretariaat-vkcpsyche@amsterdamumc.nl. U kunt uw behandelend

psycholoog uitsluitend bereiken via het secretariaat of via Mijn Dossier.