Uw kind is verwezen naar het kinderrevalidatieteam van Amsterdam UMC, locatie AMC. Met deze folder informeren wij u over de opzet en de gang van zaken op deze afdeling.

Wat is kinder- en jeugdrevalidatie?

Revalideren is leren je mogelijkheden zo goed mogelijk te gebruiken. Kinderen en jongeren met een ziekte of aandoening kunnen in hun leven te maken krijgen met beperkingen. Dit heeft gevolgen voor het dagelijks leven en de toekomst van een kind en van het hele gezin. Uw kind is in ontwikkeling en daardoor kunnen er in de verschillende groeifasen nieuwe problemen ontstaan. De revalidatie probeert u en uw kind steeds in staat te stellen het leven in te richten zoals u dat beiden wenst.

De gevolgen van de ziekte of aandoening kunnen invloed hebben op alle facetten van het dagelijks leven, zoals wassen, aankleden, eten en drinken, kruipen, staan en lopen, emotionele ontwikkeling, spreken en luisteren en sociale vaardigheden. Ook spelen, leren, schrijven en naar school gaan zijn belangrijk, net als hobby's en sport. De kinder- en jeugdrevalidatie biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding op al deze gebieden.

Leven met beperkingen roept veel vragen op. De revalidatiearts en de therapeuten zoeken samen met uw kind (of tiener) en u als ouders naar antwoorden op deze vragen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door u en uw kind inzicht te verschaffen, vaardigheden te leren en door gebruik te maken van aanpassingen en hulpmiddelen. Ook informatie geven of eventueel een verwijzing naar de juiste instanties, maken deel uit van de behandeling.

Wat is de gang van zaken op de polikliniek kinderrevalidatie?

Uw kind is doorverwezen door uw arts. U ontvangt een uitnodiging voor een eerste bezoek op de polikliniek bij de kinderrevalidatiearts. Een kinderrevalidatiearts is een medisch specialist, die de eindverantwoordelijkheid heeft voor de revalidatiebehandeling en die deze behandeling ook coördineert. Tijdens dit eerste gesprek, maar ook tijdens de vervolgafspraken, bekijkt de revalidatiearts wat uw kind kan en hoe uw kind dat doet. Vervolgens maakt deze arts samen met u een plan voor het revalidatietraject van uw kind. Zo nodig schakelt de arts hulpverleners uit het kinderrevalidatieteam in.

Waaruit bestaat het kinderrevalidatieteam?

Het team bestaat, naast de kinderrevalidatiearts, uit verschillende hulpverleners:

Maatschappelijk werker:

Biedt ouderbegeleiding tijdens het revalidatie-/ observatietraject op basis van de hulpvraag van ouders en kind.

Kinderfysiotherapeut:

Richt zich op diagnostiek en therapie op het gebied van de motorische ontwikkeling.

Ergotherapeut:

Verzorgt de diagnostiek, advisering en behandeling van spelen en (zelf)verzorging.

(pre)Logopedist:

Verzorgt de diagnostiek en behandeling/begeleiding van de communicatieve ontwikkeling, spraak-/ taalontwikkeling en het eten en drinken bij (jonge) kinderen.

Psycholoog:

Houdt zich bezig met de verstandelijke- , de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en de opvoedingssituatie. Onderzoekt de ontwikkeling van het kind en geeft zo nodig adviezen op deze terreinen. De psycholoog is werkzaam vanuit de psychosociale afdeling van het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC.

Eventueel kan ook de orthopedisch schoenmaker of orthopedisch instrumentmaker ingeschakeld worden.

Ook andere medisch specialisten kunnen deel uitmaken van het revalidatieteam, zoals de kinderorthopeed, de plastisch chirurg of de kinderneuroloog.

Wie er ingeschakeld wordt, kan per kind verschillen, omdat bij ieder kind de problemen en vragen weer anders kunnen zijn. De betrokken teamleden werken nauw samen om de vragen en problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen en op te lossen. Daarnaast is samenwerking met u gedurende het behandeltraject zeer belangrijk, omdat u uw kind het beste kent. Er zal indien nodig regelmatig overleg over uw kind plaatsvinden met andere betrokkenen.

Wat is de werkwijze?

De bevindingen van alle betrokken teamleden worden met u besproken en vervolgens worden er gezamenlijk behandeldoelen opgesteld en een vervolgtraject voor uw kind uitgestippeld. Kinderen kunnen bij ons op de afdeling behandeld worden, maar ook kan er voor gekozen worden om uw kind door te verwijzen naar therapeuten bij u in de buurt.

Naast de behandeling door ons team kan tevens worden besloten om door te verwijzen naar, of een samenwerking te starten met, een andere instelling zoals een revalidatiecentrum, een (medisch) kinderdagverblijf of een school.

Waarom is er een multidisciplinair overleg?

Omdat meerdere behandelaars bij de revalidatiebehandeling betrokken zijn, is het belangrijk dat zij van elkaar weten wat er gedaan of afgesproken is. Uw ervaringen, die van uw kind en die van de betrokken behandelaars worden daarom regelmatig besproken in een multidisciplinair overleg. De verschillende behandeldoelen worden aan de hand daarvan gezamenlijk geëvalueerd en eventueel aangepast.

Hoe maakt u een afspraak voor uw kind bij de poliklinische Revalidatie?

Uw kind is verwezen naar de afdeling Revalidatie. De eerste afspraak ontvangt u schriftelijk en/of telefonisch. Daarna maakt u met de baliemedewerker de vervolgafspraken.

Telefonisch consult

Als het nodig is kunt u tijdens het behandeltraject van uw kind een telefonisch consult krijgen.

Hoe zegt u een afspraak van uw kind af?

Als een afspraak niet door kan gaan, geeft u dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van de afdeling Revalidatie. Wanneer u zonder afmelding twee keer niet naar uw afspraak komt, wordt de behandeling beëindigd. U moet dan een nieuwe afspraak maken bij de revalidatiearts.

Welke kleding moet uw kind aan tijdens de behandeling?

Voor de poliklinische revalidatiebehandeling hoeft uw kind geen speciale kleding te kopen. Gemakkelijk zittende kleding, waarin hij/zij vrij kan bewegen, is voldoende.

Hoe zit het met wetenschappelijk onderzoek?

De onderzoekers van de afdeling Revalidatie doen wetenschappelijk onderzoek. Dit is om de kwaliteit van de behandeling verder te verbeteren en nieuwe behandeltechnieken te ontwikkelen. Uw arts kan vragen of u en uw kind hieraan willen meewerken. Als u dit wilt, ontvangt u vooraf aanvullende informatie. Verder hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Als u niet wilt deelnemen, heeft dat natuurlijk geen gevolgen voor de behandeling van uw kind.

Onderwijs en opleiding: wat merken u en uw kind daarvan?

In Amsterdam UMC worden artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers in de gezondheidszorg opgeleid. Uw kind kan daarom met verschillende medewerkers te maken krijgen. Bijvoorbeeld: revalidatieartsen in opleiding, coassistenten en stagiaires. Voor u en uw kind betekent dit, dat u een wisselende arts in opleiding kan spreken. Maar die staat altijd onder supervisie van een vaste revalidatiearts.

Krijgt u vergoeding?

Als de revalidatiearts een aanvraag doet bij uw zorgverzekeraar, worden de behandelingen en het vervoer van en naar het ziekenhuis vergoed door uw zorgverzekeraar.

Als uw kind niet met het openbaar vervoer kan reizen, maar met eigen vervoer, dan kunt u soms bij uw ziektekostenverzekeraar een kilometervergoeding krijgen. Dit is wel afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Wilt u daar meer van weten? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Heeft u een klacht of compliment?

Wij doen er alles aan om de revalidatiebehandeling naar tevredenheid te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over de gang van zaken of een klacht heeft over de behandeling. Ook als u juist erg tevreden bent of suggesties heeft om onze zorg te verbeteren horen wij dit graag. Bij voorkeur neemt u contact op met de betrokken behandelaars. Ook kunt u op de afdeling een klacht of compliment indienen via het MEPAT(Meldingen door Patiënten)-formulier, dat in de wachtkamer ligt. Deze wordt vervolgens door de afdeling behandeld. Daarnaast kunt u uw klacht doorgeven bij de afdeling Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang. De klachtenfunctionaris kan in overleg met u een bemiddelende rol spelen in het contact van u met de betreffende werkplek.

Wat zijn uw ‘Rechten en plichten’?

In het “AMC Patiëntenmanifest” staat beschreven waar u en uw kind als patiënt op mag rekenen, vóór, tijdens en na uw onderzoek en behandeling in het AMC. Op de website van Amsterdam UMC kunt u hier meer over lezen: https://www.amsterdamumc.nl/nl/locatie-amc/rechten-en-plichten.htm

Hoe is de bereikbaarheid?

U kunt het kinderrevalidatieteam vinden in locatie AMC, het polikliniekgebouw, A-01. U neemt de polikliniek ingang en gaat in het midden van de hal met de trap of lift naar beneden. Voor de bereikbaarheid van locatie AMC verwijzen wij u graag naar de website: Adres locatie AMC, Amsterdam UMC

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze folder of gedurende de behandelperiode nog vragen, dan kunt u contact opnemen polikliniek Revalidatie.

Contact met de polikliniek Revalidatie

De polikliniek Revalidatie is bereikbaar op werkdagen van 08.30-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur, telefoon 020-5663345.