Het Centraal Diagnostisch Laboratorium (CDL), locatie AMC, maakt deel uit van de afdeling Klinische Chemie binnen de divisie Laboratoriumspecialismen van Amsterdam UMC.

Het laboratorium verzorgt onderzoek van bloed, urine en diverse andere lichaamsvochten ten behoeve van de patiëntenzorg in het ziekenhuis, de polikliniek en externe aanvragers. Het CDL-AMC is (mede)verantwoordelijk voor het verzamelen, in behandeling nemen en analyseren van patiëntenmateriaal en de daar bijbehorende rapportage van de onderzoeksresultaten naar de aanvragers.

Van aanvraag tot en met analyse

Aan de hand van een digitale aanvraag (of via een papieren aanvraagformulier) voor laboratoriumonderzoek wordt per patiëntenmateriaal een unieke barcodesticker aangemaakt. Met behulp van deze barcode worden de materialen in informatiesystemen aangemeld. De buizen waarin het bloed wordt verzameld zijn indien nodig voorzien van anticoagulantia. Dit zijn stoffen die een bepaalde reactie teweeg brengen of juist stoppen om het bloed in de juiste conditie te bewaren. Na verzameling van het patiëntenmateriaal wordt dit naar het laboratorium vervoerd. In het laboratorium worden de materialen in behandeling genomen en indien nodig voorbewerkt. Vervolgens wordt het materiaal gesorteerd en getransporteerd naar verschillende laboratoriumonderdelen waar getraind personeel de laboratoriumanalyses uitvoert met behulp van moderne apparatuur.

Resultaten en rapportage

De resultaten van een analyse worden pas vrijgegeven als vaststaat dat de analyses correct zijn uitgevoerd (confirmatie). Resultaten worden wanneer van toepassing vergeleken met eerdere resultaten van dezelfde patiënt en worden beoordeeld in samenhang met andere medische gegevens (autorisatie). De uiteindelijke rapportage van de aangevraagde onderzoeken gebeurt grotendeels via getalsmatige uitslagen. In complexe gevallen heeft de klinisch chemicus een adviserende rol naar de aanvrager.

AMC Lab App

De gebruikersvriendelijke AMC Lab App is beschikbaar voor zowel zorgverleners als patiënten en overige geïnteresseerden.Deze App is verkrijgbaar in de App Store voor Apple apparatuur en in de Google Play Store voor Android ondersteunde mobiele apparaten. Naast aangeboden laboratoriumonderzoeken is deze App voorzien van informatie over referentiewaarden, medische formules, buissoorten, monstervolumina, afname condities, inleverlocaties, bepalingsfrequenties en andere relevante zaken.Daarnaast is contactinformatie over het CDL-AMC opgenomen in deze App. Wijzigingen in referentiewaarden worden via deze App rechtstreeks aan de gebruiker kenbaar gemaakt. Met het gebruik van deze App is de gebruiker dus altijd up-to-date van het door het AMC aangeboden laboratoriumonderzoek.Aan de inhoud van deze App kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanvragen en formulieren

Binnen Amsterdam UMC, locatie AMC wordt laboratoriumonderzoek digitaal aangevraagd via het programma Epic. Alleen wanneer het digitaal aanvragen niet tot de mogelijkheid behoort, kan er nog gebruik worden gemaakt van de papieren aanvraagformulieren.Wanneer externe aanvragers aanvraagformulieren nodig hebben dan kunnen zij deze bestellen via de Receptie. Interne aanvragers doen dit via een intern bestelsysteem. Instructies voor onder andere het af te nemen materiaal zijn beschreven in de AMC Lab App en zijn tevens te vinden op de papieren aanvraagformulieren. Mochten er onduidelijkheden zijn met betrekking tot het aanvragen van laboratoriumtesten dan kan er contact worden opgenomen met de Receptie.

Kwaliteit CDL-AMC

Het CDL-AMC streeft ernaar om aan hoge kwaliteitseisen te voldoen. Op de eerste plaats komt natuurlijk het borgen van de veiligheid en kwaliteit van de onderzoeksresultaten.

Amsterdam UMC heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Beide locaties, AMC en VUmc, hebben een accreditatie van het Joint Commission International (JCI). De JCI-standaarden richten zich op zorgkwaliteit, patiëntveiligheid, logistiek, organisatie, medisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In dit kader hebben inspecteurs het ziekenhuis op ruim 1200 belangrijke aspecten beoordeeld.

Het Centraal Diagnostisch Laboratorium, locatie AMC, waar het Laboratorium Bloedafname deel van uitmaakt streeft ernaar om aan hoge kwaliteitseisen te voldoen. Op de eerste plaats komt natuurlijk het borgen van de veiligheid en kwaliteit van de onderzoeksresultaten. In dit kader is het CDL-AMC momenteel ISO 15189 en ISO 22870 geaccrediteerd, accreditatienummer M146 (beide accreditaties uitgevoerd door Raad van Accreditatie). ISO 22870 is ten behoeve van point-of-care testen.

Middels interne en externe rondzendingen (waaronder SKML) worden de analytische kwaliteiten van het CDL-AMC op reguliere basis gemonitord. Tevens worden er met regelmaat interne audits uitgevoerd om de kwaliteit van het CDL-AMC in kaart te brengen en waar nodig verbeteringen door te voeren.

Klinische diensten CDL-AMC

Amsterdam UMC behoort tot één van de grootste academische ziekenhuizen van Nederland en biedt een breed scala klinische diensten aan. Het CDL-AMC verleent diensten ten behoeve van de patiëntenzorg, onderzoek en opleiding en onderwijs.

Patiëntenzorg

Het CDL-AMC verzorgt de bloedafname bij klinische patiënten. Het laboratorium is voorzien van een receptie waar het bloed en ander patiëntenmateriaal in ontvangst wordt genomen en indien nodig voorbewerkt voorafgaand aan de laboratoriumanalyse. Na ontvangst faciliteert het CDL-AMC het transport van deze materialen naar de verschillende laboratoriumonderdelen binnen het CDL-AMC. Wanneer een aangevraagde laboratoriumtest niet wordt uitgevoerd op het CDL-AMC dan wordt het patiëntenmateriaal vanuit het CDL-AMC gedistribueerd naar andere laboratoria binnen het AMC. Laboratoriumbepalingen die niet door het CDL-AMC of een ander AMC-laboratorium worden uitgevoerd, worden uitbesteed aan verwijzingslaboratoria die voldoen aan de door ons gestelde kwaliteitseisen. Het patiëntenmateriaal wordt in deze gevallen wel bij het LAKC ingezameld en vanuit een daarvoor speciaal ingericht laboratorium in de juiste condities verstuurd naar de geselecteerde verwijzingslaboratoria.

AMC Lab App

Het CDL-AMC is onderverdeeld in een aantal laboratoriumonderdelen, waar de analytische werkzaamheden worden uitgevoerd. Gedetailleerde informatie over de door het CDL-AMC aangeboden laboratoriumbepalingen staat beschreven in de AMC Lab App. De digitale verwerking en rapportage van laboratoriumuitslagen binnen het CDL-AMC en andere AMC-laboratoria wordt tevens ondersteund door het CDL-AMC.

Het CDL-AMC faciliteert het beschikbaar stellen van zowel centrale als decentrale point-of-care testen en is daarbij ook verantwoordelijk voor het gebruik en beheer. Ook diensten met betrekking tot bloedtransfusies en het juist opslaan en het uitgeven van kort en lang houdbare bloedproducten behoord tot het dienstenpakket van het CDL-AMC.

De klinisch chemicus en overige medewerkers van het CDL-AMC vervullen een adviserende rol naar de aanvragers.

Wetenschappelijk onderzoek

Vanuit het CDL-AMC wordt een bijdrage geleverd aan klinisch wetenschappelijk onderzoek. Het Protocollenlaboratorium van het CDL-AMC is gericht op de ondersteuning van onderzoeksprojecten binnen en buiten het AMC waarbij verwerking van monstermaterialen en/of laboratoriumbepalingen vereist zijn. Daarnaast participeert het CDL-AMC in onderzoeksamenwerkingen met andere afdelingen. Dit onderzoek kan geïnitieerd zijn door het CDL-AMC zelf, maar ook door andere afdelingen.

Opleiding en onderwijs

Opleiding en onderwijs zijn belangrijke aspecten binnen de gezondheidszorg. Het CDL-AMC heeft opleidingsplaatsen voor AIOS klinische chemie en verzorgt onderwijs voor (co-)assistenten en bijscholing voor laboratoriumanalisten. Ook is er de mogelijkheid voor MLO- en HLO-studenten om bij het CDL-AMC stage te lopen.

Laboratoriumtesten

Op het CDL-AMC wordt hoogwaardig laboratoriumonderzoek uitgevoerd. Laboratoriumonderzoek bij het CDL-AMC wordt door artsen van binnen en buiten Amsterdam UMC aangevraagd om ziekten aan te tonen, om ziekten uit te sluiten, het monitoren van ziekteverloop en het vaststellen van het effect van bepaalde behandelingen.

Het CDL-AMC voert jaarlijks ongeveer 3 miljoen laboratoriumtesten uit ten behoeve van de patiëntenzorg. Het brede scala aan laboratoriumtesten wordt uitgevoerd in verschillende laboratoriumonderdelen die voldoen aan hoge kwaliteitseisen. De door het CDL-AMC aangeboden laboratoriumtesten inclusief bijbehorende gedetailleerde informatie worden beschreven in de AMC Lab App. Meer algemene informatie over laboratoriumtesten kan gevonden worden op de website www.uwbloedserieus.nl.

Opleiding tot klinisch chemicus

De opleiding tot klinisch chemicus duurt 4 jaar en is gericht op het verwerven van de voor het vak noodzakelijke competenties. In het AMC zijn op de afdeling klinische chemie gemiddeld 2 plaatsen voor een klinisch chemicus in opleiding (kcio).

Informatie

Uiteraard vormt de pathofysiologie een belangrijk leidend element voor de opzet en de inhoud van het curriculum.

Jaar 1: dit is het basisjaar, de stages en leerstof staan in het teken van de acute diagnostiek. Het jaar wordt afgesloten met een tentamen.

Jaar 2 en 3: de verdiepingsfase, de stages en leerstof behandelen het totale werkgebied van de klinische chemie in al zijn (bepalings-)technische, organisatorische aspecten. In deze periode wordt het verdiepingstentamen afgenomen.

Jaar 4: Binnen een drietal modules wordt de focus gelegd op specifieke aandachtsgebieden zoals Endocrinologie, Hematologie en Metabole Ziekten. Eventueel kan in een 5e fellow jaar de aantekening in dat aandachtsgebied worden verworven.

Toelatingseisen/Solliciteren

Om in aanmerking te komen voor een opleidingsplaats dient een kandidaat te beschikken over een afgeronde universitaire masteropleiding in respectievelijk de Geneeskunde, Farmacie dan wel Biochemie/medische biologie of vergelijkbaar, waarbij in de masterfase tenminste 60 ECTS zijn behaald in vakken met een herkenbare biochemische, analytisch chemische, medisch biologische of moleculair biologische inhoud, zowel op praktisch als theoretisch gebied. Het is wenselijk om minimaal 2 jaar onderzoekservaring binnen het domein van de laboratoriumgeneeskunde te hebben; een promotie strekt zeer tot aanbeveling maar is geen vereiste.

Opleider

Dr. J.C. Fischer

Contact en vragen

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met Dr. J.C. Fischer(j.c.fischer@amsterdamumc.nl) ; Mevr. dr. E.C. van Dongen-Lases (e.c.vandongen-lases@amsterdamumc.nl) , plaatsvervangend opleider

https://www.nvkc.nl/opleiding-en-registratie/opleiding-klinisch-chemicus

Contact

Receptie

Bouwdeel B1-112 Telefoonnummer: 020 - 566 3123
Maandag tot en met zondag

Consult

Voor consulten is de dienstdoende klinisch chemicus bereikbaar via de telefooncentrale van het AMC op het telefoonnummer 020 - 566 9111
Maandag tot en met zondag

Secretariaat

Bouwdeel F1-219 Telefoonnummer: 020 - 566 3025
Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur