Medische psychologie in samenwerking met Audiologisch Centrum.Er is door het Audiologisch Centrum een ontwikkelingsonderzoek aangevraagd om het huidige niet-verbale ontwikkelingsniveau van uw kind vast te stellen. Met behulp van dit onderzoek probeert de kinderpsycholoog een zo goed mogelijk beeld van de mogelijkheden en eventuele moeilijkheden van uw kind te krijgen. Met de resultaten van dit onderzoek kan verder beleid bepaald worden.

In principe zijn ouders niet bij het onderzoek aanwezig (tenzij uw kind jonger is dan 2,5 jaar). Het is prettig als er twee ouders/verzorgers meekomen. Mocht blijken dat aanwezigheid van één van de ouders/verzorgers bij het onderzoek van uw kind nodig is, dan kan de andere ouder/ verzorger het gesprek met de kinderpsycholoog voeren. Het onderzoek is geen lichamelijk onderzoek. De meeste kinderen vinden het doen van tests en ‘spelletjes’ leuk. Mocht uw kind hulpmiddelen gebruiken (bijvoorbeeld een bril of hoortoestellen), dan deze graag meebrengen.

Meestal voert de kinderpsycholoog een gesprek met u als ouder(s)/verzorger(s) om een indruk te krijgen van de ontwikkeling van uw kind en uw eventuele zorgen en hulpvraag. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. De psychologisch medewerker doet tegelijkertijd een ontwikkelings- of intelligentieonderzoek bij uw kind. Dit kan één tot twee uur duren.

Voor of tijdens het onderzoek ontvangt u een datum waarop het adviesgesprek zal plaatsvinden. De kinderpsycholoog bespreekt de resultaten van het onderzoek eerst in het multidisciplinaire team. Tijdens het adviesgesprek krijgt u de resultaten van het onderzoek te horen en wordt het multidisciplinaire advies met u besproken. De resultaten worden ook middels verslaglegging aan u en het Audiologisch Centrum teruggekoppeld.

Dossiervoering en rapportage

De psychologen en psychologisch medewerkers van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Psychosociale Zorg hebben een beroepsgeheim. De informatie die u aan de psycholoog of psychologisch medewerker toevertrouwt, de inhoud van de gesprekken en de resultaten van de eventuele onderzoeken worden strikt vertrouwelijk behandeld. Gespreks- en onderzoeksverslagen worden als vertrouwelijk in het elektronisch patiëntendossier opgeslagen en zijn daarmee alleen inzichtelijk voor de behandelend psycholoog. Over de bevindingen en de conclusies wordt mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzend arts en, voor zover van toepassing, aan andere behandelaars binnen het betrokken behandelteam. Uiteraard gebeurt dit in overleg met u. In principe worden brieven in kopie aan de huisarts verzonden. Via Mijndossier heeft u zelf ook inzage in de brieven. Mededelingen aan andere behandelaars buiten het Amsterdam UMC worden slechts gedaan met uw schriftelijke goedkeuring. Via Mijndossier kunt u berichten sturen aan de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Psychosociale Zorg of aan uw psycholoog. Deze berichten worden automatisch opgeslagen in uw dossier en zijn als niet-vertrouwelijk zichtbaar voor het volledige behandelteam.

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Gegevens die tot uw kind herleidbaar zijn, kunnen worden gebruikt voor onderwijs en onderzoek, maar alleen indien dit vooraf aan u is gevraagd en u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Wanneer de gegevens niet te herleiden zijn tot uw kind, dan kunnen deze zonder toestemming worden gebruikt; indien u hiertegen bezwaar heeft, dan dient u dit aan de psycholoog kenbaar te maken.

Brochure ‘Rechten en plichten’ Behoudens bovenstaande hanteren wij de algemene regels van VUmc, die zijn beschreven in de brochure ‘Rechten en plichten’.

Contact

Bezoekadres:

Polikliniek VUmc

receptie L

De Boelelaan 1118

1081 HV Amsterdam

Voor het afzeggen of verplaatsen van een afspraak kunt u bellen met het secretariaat: telefoon (020) 444 0861. Ook indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen. De afdeling is bereikbaar via het secretariaat op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur.

Voor direct mailen met de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Psychosociale Zorg: Zorgsecretariaat-vkcpsyche@amsterdamumc.nl .

Naam van uw behandelend psycholoog:

_________________________________

U kunt de betrokken psycholoog uitsluitend bereiken via het secretariaat