De polikliniek Diabetes Mentaal biedt gespecialiseerde psychologische en psychiatrische hulp aan volwassenen met diabetes, zowel type 1 als type 2.De polikliniek is bedoeld voor volwassenen met diabetes mellitus met psychosociale problemen. Het kan gaan om problemen in het omgaan met de diabetes, het uitvoeren van de dagelijkse zelfzorg, een hoge ervaren ziektelast (‘diabetes burn-out’) en klachten van somberheid, stress of angst. Vrijwel altijd is er sprake van een nauwe wisselwerking tussen emotionele problemen en de diabetesregulatie. Dit leidt tot een dubbele belasting voor de persoon met diabetes.Diabetes Mentaal kiest daarom voor een aanpak waarin zowel de geestelijke als de lichamelijke kant aandacht krijgen. Een dergelijke ‘integrale’ benadering van de problematiek biedt de beste kansen op succesvolle behandeling.

Wie werken er bij Diabetes Mentaal?

Aan de polikliniek zijn medisch psychologen en een psychiater verbonden met deskundigheid op het gebied van diabetes en de psychosociale gevolgen daarvan. In de regel worden in de behandeling ook een internist en een diabetesverpleegkundige betrokken.

Wat biedt Diabetes Mentaal?

Diabetes Mentaal biedt hulp bij psychosociale problemen die gerelateerd zijn aan de diabetes. Het hulpaanbod wordt uiteraard afgestemd op de aard en de ernst van het probleem. Naast individuele gesprekken, al dan niet in combinatie met medicatie, bieden wij de groepsprogramma’s Diabetes de Baas en HypoBewust aan. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van (gecombineerde) online begeleiding. In het geval er noodzaak is tot intensievere of meer gespecialiseerde behandeling kan tot verwijzing worden overgegaan.

Hoe werkt Diabetes Mentaal?

Uw huisarts of internist kan u digitaal aanmelden op de website www.diabetesmentaal.nl. Bij de rubriek 'Informatie voor professionals' kan het veld 'Aanmelding' worden aangeklikt. Hier verschijnt een aanmeldingsformulier dat na invullen kan worden ingestuurd.

Vervolgens krijgt u thuis een brief met een uitnodiging voor een intakegesprek op de polikliniek. U wordt verzocht vooraf een online vragenlijst in te vullen, die tijdens het eerste consult met u besproken wordt. Na het eerste of tweede consult wordt u een voorstel gedaan tot behandeling.

Bij afronding van de behandeling wordt u gevraagd nogmaals een online vragenlijst in te vullen. Deze dient ter evaluatie en maakt onderdeel uit van onze procedure gericht op kwaliteitsbewaking.

Dossiervoering, rechten en plichten

De psychologen en psychiater van Diabetes Mentaal hebben een beroepsgeheim. De informatie die u aan de psycholoog/psychiater toevertrouwt, de inhoud van de gesprekken en de resultaten van de eventuele onderzoeken worden strikt vertrouwelijk behandeld. Over de bevindingen en de conclusies wordt mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzend arts en, voor zover van toepassing, aan andere behandelaars binnen het betrokken behandelteam. Uiteraard gebeurt dit in overleg met u. In principe worden brieven in kopie aan de huisarts toegezonden. Via MijnDossier heeft u zelf ook inzage in de brieven. Mededelingen aan andere behandelaars buiten Amsterdam UMC worden slechts gedaan met uw schriftelijke goedkeuring.

Via MijnDossier kunt u berichten sturen aan uw psycholoog/psychiater. Deze berichten worden automatisch opgeslagen in uw dossier en zijn als niet-vertrouwelijk zichtbaar.

Behoudens bovenstaande hanteren wij de algemene regels van VUmc, die zijn beschreven in de brochure ‘Rechten en plichten’ (Folder VUmc 'Rechten en plichten').

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

De polikliniek Diabetes Mentaal maakt onderdeel uit van Amsterdam UMC, locatie VUmc, waar naast patiëntenzorg ook onderwijs wordt verzorgd en onderzoek plaatsvindt. Het kan zijn dat u benaderd wordt om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. U ontvangt hierover dan uitgebreide informatie. Wanneer u ermee instemt zal u gevraagd worden een toestemmingsformulier (informed consent) te tekenen. Wanneer de gegevens niet te herleiden zijn tot u, dan kunnen deze zonder uw toestemming worden gebruikt. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan dient u dit aan uw psycholoog kenbaar te maken.

Klachten en klachtenregeling

Wij horen graag wat u van onze zorg vindt. Probeer, als u een klacht heeft of ontevreden bent, dit eerst te bespreken met uw psycholoog. Het Amsterdam UMC heeft ook een klachtenregeling.

Het klachtenbeleid van het Amsterdam UMC staat beschreven in de Klachtenregeling Amsterdam UMC (hier te vinden: Amsterdam UMC - Klachten & claims).

Contact

Bezoekadres:

Amsterdam UMC, locatie VUmc

De Boelelaan 1118

1081 HV Amsterdam

Afzeggen of verplaatsen van uw afspraak kan via:

• Secretariaat medische psychologie: 020 4440190 (bereikbaar van 8:30 – 16:30 uur)

• Polikliniek Diabetes Mentaal: diabetesmentaal@amsterdamumc.nl

• Online via het patiëntenportaal MijnDossier indien u zich hiervoor heeft aangemeld.

Kosten

De kosten van de behandeling worden in de regel vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

Vragen of meer informatie?

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het secretariaat medische psychologie op bovenstaand telefoonnummer of mailen naar diabetesmentaal@amsterdamumc.nl . U kunt ook via MijnDossier een bericht sturen naar de afdeling medische psychologie.