Het transferbureau coördineert en regelt afspraken met betrekking tot zorg voor patiënten na ontslag uit het ziekenhuis.Het is mogelijk dat u na uw ziekenhuisopname nog zorg nodig heeft. Het kan hierbij gaan om zorg in de thuissituatie of zorg in een andere instelling, bijvoor-beeld een verpleeghuis, zorghotel of een hospice. De medewerkers van het transferbureau regelen de vervolgzorg als uw medische behandeling in het ziekenhuis is afgerond. In deze brochure vindt u informatie over:• werkwijze van het transferbureau• thuiszorg• huishoudelijke hulp• verpleeghuis of zorghotel• transferafdeling van Amstelring• hospice• kosten

Werkwijze van het transferbureau

Nadat de arts of verpleegkundige met u heeft besproken dat u nog zorg nodig heeft na ontslag uit het ziekenhuis, komt de transferverpleegkundige bij u langs. In overleg met u en/of uw naasten wordt daarna de benodigde zorg en bijbehorende indicatie voor u aangevraagd. De transferverpleegkundige vraagt, in overleg met u, de benodigde indicatie voor deze zorg aan. Dit kan zijn bij uw zorgverzekeraar, bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of bij de specialist ouderengeneeskunde van het verpleeghuis.

Als de zorg geregeld is en u het ziekenhuis kunt verlaten, worden u en zo nodig uw naasten hierover geïnformeerd door de verpleegkundige van de zorgeenheid of via de transferverpleegkundige.

Thuiszorg

Hierbij kunt u denken aan: verpleegkundige zorg, hulp bij wassen en aankleden, et cetera.
De transferverpleegkundige kan u adviseren hoe u maaltijdvoorzieningen en alarmering kunt regelen.

U kunt zelf een voorkeur aangeven voor een thuiszorgorganisatie. De transferverpleegkundige kan u hierin adviseren, omdat bijvoorbeeld niet iedere thuiszorgorganisatie gespecialiseerde verpleging kan bieden. Als u vóór de ziekenhuisopname al thuiszorg had, kan de aanvraag voor het herstarten van deze zorg door de transferverpleegkundige worden gedaan.

Huishoudelijke hulp

De huishoudelijke hulp kunt u zelf aanvragen bij de gemeente waar u woont. Indien u hiertoe niet in staat bent, kunnen ook uw partner, kinderen of derden deze hulp voor u aanvragen bij het Wmo-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning) van uw gemeente. Zo nodig kan de transferverpleegkundige u adviseren. De gemeente, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wmo, bepaalt aan de hand van bepaalde criteria of u recht heeft op hulp.

Verpleeghuis of zorghotel

Een (tijdelijke) opname in een verpleeghuis of zorghotel is aan de orde als u na de medische behandeling in Amsterdam UMC nog verpleegkundige zorg nodig heeft. In een dergelijke instelling is 24 uur per dag zorg beschikbaar. In een verpleeghuis is tevens ondersteuning bij revalideren mogelijk. U kunt bij de transferverpleegkundige uw voorkeur aangeven voor het verpleeghuis waar u (tijdelijk) opgenomen zou willen worden.

Aan opname in een zorghotel zijn meestal kosten verbonden die u zelf moet betalen. Verschillende zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte van het verblijf in het zorghotel. De vergoeding varieert per verzekeraar en is afhankelijk van uw ziektekostenpolis. U kunt hierover contact opnemen met uw verzekeraar.

Amstelring, Transferafdeling op locatie VUmc

Indien het niet mogelijk is om direct aansluitend aan de ziekenhuisopname opgenomen te worden in het verpleeghuis van uw voorkeur, dan kan het zijn dat u tijdelijk wordt opgenomen op de Transferafdeling. De Transferafdeling is een verpleeghuisafdeling van Amstelring en bevindt zich op locatie VUmc. De transferverpleegkundige geeft u een informatiefolder over de zorgverlening en therapiemogelijkheden van deze afdeling.

Hospice

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor het niet mogelijk is de laatste levensfase thuis te blijven. In deze situatie is een hospice of een afdeling voor palliatieve zorg in een verpleeghuis een alternatief. De transferverpleegkundige kan u informeren over de mogelijkheden.

Kosten voor de eigen bijdrage Wlz of het eigen risico ziektekostenverzekering

Een (tijdelijke) opname in een verpleeghuis en opname op de Transferafdeling worden afhankelijk van de indicatie bekostigd via uw zorgverzekeraar of via de Wlz (Wet langdurige zorg). Wordt de zorg bekostigd vanuit de Wlz dan bent u hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en uw gezinssituatie. De transferverpleegkundige geeft u tijdens het gesprek de informatiefolder van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) over de eigen bijdrage.

Komt u in aanmerking voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ) of eerstelijnsverblijf (ELV), dan worden de kosten vergoed door uw zorgverzekeraar. Hiervoor geldt het verplicht eigen risico van uw zorgverzekering. De vergoeding van de zorg is afhankelijk van de contractering van uw zorgverzekeraar met de verpleeghuisorganisatie.